A  A 
Share
Naamgeving trage wegen (alfabetisch)

Arenbergpad
Naar de hertogen van Arenberg, in de 17de en 18de eeuw als hertog van Aarschot ook heer (baron) van Rotselaar. De familie bezat nog lang daarna bossen op de Heikant- en Middelberg.

Averijst
Middeleeuws gehucht op kruispunt huidige Vakenstraat/Kerkhofstraat.

Beverlaakveldpad
Pad in het veld in Beverlaak. Dit pad vormt samen met het pad langs de Dijleoever een veilige fietsverbinding tussen Werchter en Tremelo-Ninde.

Beversluyspad
Pad in het gehucht Beversluis in Rotselaar naar het gehucht Eekt in Wezemaal, onderbroken sinds de aanleg van de spoorlijn.

Bexemweg
Het middeleeuws gehucht Bexem, waarvan de naam Frankisch is, situeerde zich ongeveer in deze omgeving.

Blokgracht
Verwijst naar een gracht naast/rond een groot blokvormig perceel. Vermelding reeds op kadastrale kaart van 1596.

Boshofpad
In de 5e Liniestraat situeerde zich ongeveer ter hoogte van dit pad het voormalige "Boshof", de grootste hoeve van de dorpskom, rond 1570 bewoond door de rentmeesters van Rotselaar.

Bruylaak
Toponiem op de atlas der buurtwegen. Gaat terug op 'Brantlaka'  - midden 12de eeuw). Veld gelegen aan de Laak.

Croÿpad
Naar de hertogen van Croÿ, die van begin 16de tot begin 17de eeuw als hertog van ook heer (baron) van Rotselaar waren.

Cuypad
In de Atlas der buurtwegen is deze weg vernoemd als Cuystraat of Guystraat, de betekenis ervan is niet gekend.

Daslookpad
Bospad in het Kloosterbroek, mooi natuurgebied,  in het voorjaar opgesmukt met fraaie witte daslookbloemetjes die een opvallende lookgeur verspreiden. Het Kloosterbroek of Kloosterbos, al vermeld vanaf de 13de eeuw, was een uitgestrekt gebied met eikenbos en weilanden toebehorend aan de voormalige abdij Vrouwenpark (site van het huidige Montfortcollege) dat zich uitstrekte tussen de abdij, Wezemaal en Holsbeek.

De Bimmen
Gekende plaatsnaam verwijzend naar de vochtige, laaggelegen beemden waar dit pad doorloopt.

De Vesten
Naam die al van in de 15de eeuw wordt vermeld. De vesten was de naam van een merkwaardig kaarsrecht lopende gracht met een weg op linkeroever, wat hier ook het geval is. Mogelijk heeft deze naam een militaire oorsprong. 'Veste' betekent immers 'versterking'.

Demer en Dijlepad
Pad dat naar de samenvloeiing van Demer en Dijle leidt, onderdeel van de vroegere verbindingsweg Werchter-Wakkerzeel.

Demerdijk noord
De geasfalteerde kant van de Demerdijk ligt ten noorden van de Demer.

Demerdijk zuid
Het onverhard gedeelte van de Demerdijk ligt ten zuiden van de Demer.

Dieverveldweg
Dieve is de oudste plaatsnaam van de gemeente Rotselaar. De oudste vermelding gaat terug tot 1215 en komt van het Keltische 'Devia' wat een watertoponiem is en wellicht verwijst naar de Winge in de buurt. Dieve was de naam van het oudste gehucht van Rotselaar en werd na 1600 'Drie Linden' genoemd.

Dillaren
Vermeld in de atlas der buurtwegen en als dusdanig gekend.

Dijleoever
Pad langs de Dijle ter hoogte van de watermolen tot op grens met Wijgmaal.

Donkerweg
Weg langs noordkant, dus de donkere, koele kant van de Wijngaardberg (cf atlas der buurtwegen).

Dorpweg
Vermeld in de atlas der buurtwegen. Kerkweg midden in het dorp van Werchter.

Driespad
Het kamstraatje, waarvan dit Driespad deel uitmaakte vooraleer het door de aanleg van de Provinciebaan gescheiden werd, vormde de noordelijke grens van de 'dries' van Rotselaar. De dries was het oorspronkelijk, omvangrijk dorpsplein van Rotselaar.

Drijfpad
Verwijst naar het drijven van vee naar weidegronden.

Eektveldpad
In de atlas der buurwegen noemt deze weg Beversluyserveldeke. Omdat de weg, door de aanleg van de spoorlijn, onderbroken is krijgt het deel langs Wezemaals kant een andere naam. De weg loopt door de velden van 'Eekt', vandaar de naam.

Ezelkuilstraatje
cf Atlas der Buurtwegen - betekenis niet gekend.

Feleynstraatje
cf kadastrale kaarten 1596 - betekenis niet gekend.

Galgenpad
Zijweg Galgenstraat met verwijzing naar de galg van Wezemaal die hier vroeger stond opgesteld.

Gansepoelveld
Ganspoel was een middeleeuws gehucht (oudste vermelding: 1265) bij de grens met Wilsele.

Geverbroekpad
Gever komt van het Germaanse 'gabra' (vgl. Gavere), met als betekenis 'moeras'. De Gever, een uitgestrekt natuurgebied ten oosten van Rotselaar dorp, is een uitgestrekt moerassig gebied, gevormd door een prehistorische meander van de Dijle. De huidige Gevelstraat ten noorden van dit natuurgebied is een verwijzing naar 'de Gever', maar wordt in de volksmond nu verkeerdelijk als 'de Gevel' genoemd.

Grenspaalpad
Langs dit pad staat nog steeds de merkwaardige grenspaal op de grens van Wezemaal en Rotselaar uit 1573. In het verleden waren er vaak conflicten tussen beide gemeenten over de gemeentegrenzen.De grenspaal met de initialen  R/W staat iewat verscholen in dit pad.

Haardbergweg
De 'Haard' is de betekenis van een zandige verhevenheid. Die verhevenheid is zeer duidelijk zichtbaar in het landschap.

Hamelbroek
In de late middeleeuwen zowel 'Hamerbroec' als 'Hamel(s)broec'. Depressie tussen de Colleberg (verbasterd tot 'Kwellenberg') en het gehucht Ganspoel (zie 'Gansepoelveld'). Samenstelling van het Germaanse ''halha', 'bocht in of van hoger gelegen land' en 'malho', 'zak', en vandaar 'depressie', 'laagte'.

Hamelbroekweg
cf kadastrale kaarten 1596 - betekenis: (hamel=ram, broek=moeras).

Hellegat noord
Deze plaatsnaam is een oud toponiem voor deze omgeving en een begrip in Wezemaal. 'Helle' is een vervorming van 'de delle'  of een dal, wat typerend is voor deze plek tussen Beninksbeg en Wijngaardberg.

Hellegat zuid
Net zoals noord: omdat de weg ten zuiden van de autostrade ligt.

Hellepad
Pad door het veld in Hellegat. 'Gat' = een plaats, pad, hier eerder een smalle doorgang. 'Helle' is een vervorming van 'delle', dal.

Hellichterbroekpad
cf kadastrale kaarten 1596 - ook Hellichtbroek. Over de betekenis van 'Hellicht' bestaan verschillende interpretaties.

Hertogsbemd
Een beemd toebehorend aan de hertog van Aarschot, die tot de Franse revolutie tevens baron van Rotselaar was.

Hof ter Werftpad
Het Hof ter Werft langs dit pad bestond al van in de 13de eeuw en was één van de belangrijkste leengoederen die afhingen van de heer van Rotselaar.

Hof van Waterdijkpad
Op de kadastrale kaarten 1596 was Hof van Waterdijk een belangrijke hoeve tot in de 16de eeuw.

Hoogessel
Omgeving is in de volksmond en tevens op kadasterkaarten gekend als Hoogessel (afgeleid van hoge heussel of hoger gelegen droge weide). In Werchter is er een 'kwade heussel').

IJzerertsspoor
Van 1931 tot 1938 werd op deze oostelijke uitloper van de Middelberg, de IJzerenberg, ijzerzandsteen gedolven met de bedoeling er ijzererts uit te winnen. De ijzerzandsteen werd in ijzeren kipwagentjes met paarden via een smalspoor naar het station van Gelrode getransporteerd, van waar het per trein werd vervoerd naar de hoogovens van Clabecq (Tubize). De 'Société Anonyme des Mines de fer et Usines Métallurgiques de Gelrode', zoals het bedrijf officieel heette, bleek ten slotte niet rendabel. Het pad herinnert aan dit smalspoor.

Kadodderpad
Pad vanuit de Torenstraat naar de Leuvensebaan, eertijds genoemd en gekend als 'Kadodderstraat'.

Kamstraatje
Kam' komt van 'camme', een herberg met huisbrouwerij. Vele dorpen hadden één of meerder kammen, zo ook hier in Rotselaar dorp.

Kareelstenenpad
De omgeving is kadastraal gekend als Kareelovenland. Een kareeloven werd ter plaatse gemaakt voor het bakken van ter plaatse gevormde bakstenen of 'kareelstenen'.

Keerbroekenpad
Dit broek langs de Demer was in de middeleeuwen gekend als de 'Keerbroeken' (Hogg- en Neerkeerbroek).

Kerkhofpad
Het pad is gelegen naast het kerkhof van Wezemaal.

Kerkhoverveld
Aangeduid in atlas der buurtwegen. Het betreft het tweede  grootste akkercomplex van Rotselaar dat reikte tot tegen het dorp of, zoals het dorpscentrum toen ook werd aangeduid, tot aan 'ten Kerkhove'. Het kerkhof nam een centrale plaats in in de dorpsgemeenschap. De band met de voorouders was erg sterk.

Kesterveld
Het Kesterveld sluit aan op het veel grotere Kesterveld in Kelfs, tussen Wijgmaal en Wakkerzeel. 'Kester' gaat terug op 'castrum'. Mogelijk wordt hier een Romeins legerkamp bedoeld. Op het  'Kesterveld' in Kelfs werden al voorwerpen uit de Romeinse tijd gevonden.

Klein Vlasselaarpad
Klein Vlasselaar is de vroegere plaatsbenaming en een begrip in Wezemaal voor deze omgeving. Dit groot gehucht vormde vroeger als het ware een aparte leefgemeenschap.

Kolkpad
Middeleeuwse voetweg in omgeving Hanewijk, destijds de 'Colckstraete', vermoedelijk verwijzend naar een kolkende oude Dijlebocht.

Kraneveldhoevepad
Pad dat leidt naar de Kraneveldhoeve, genoemd naar de patriciërsfamilie van Cranevelt, die ze bezat. De hoeve werd voorheen Hof Ter Hofstad genoemd en was de bakermat van het Brabants riddergeslacht Vander Hofstad.

Laakweg
Weg naar de laak toe.

Langs de dijk
Pad langs de nieuwe winterdijk in Hellicht.

Langs de gracht
Pad langs een gracht achter de woningen van de Steenweg op Nieuwrode.

Langs de Leibeek
Weg langs de Leibeek in Vakenhoek.

Marktwegje
Het pad mondt uit op het Wezemaalplein waar vroeger de dagelijkse fruitmarkt plaatsvond.

Meerpad
Onverhard zijstraatje van de Schrikstraat naar het meer van Rotselaar, 'Schrik' = bebost terrein (vgl. Schriek).

Menapad
Pad naast de bedrijfsgebouwen van de vroegere brouwerij Mena.

Meulderskapelweg
Langs dit pad staat het 'meulderskapelletje', eenzaam verscholen in het prachtige landschap van de Demervallei.

Naar de waterhoek
Pad naar de 'Waterhoek', natte weiden in de omgeving van de Plas van Rotselaar.

Naar de Wijngaard
Pad dat leidt naar de middeleeuwse wijngaard die er ligt. De wijngaard had een omvang van enige betekenis.

Naar Ter Heide
Nieuw verbindingspad tussen zone noord en zuid in domein Ter Heide.

Naar 't H.Hart
Via het steile pad bereikt de wandelaar het monumentale H.Hartbeeld.

Naar 't pont
Pad naar het vroegere veerpont aan de Demer tussen Werchter en Rotselaar. Het huidige geasfalteerde Meanderspad dat ongeveer hetzelfde tracé volgt  is een 'droger' alternatief voor dit vaak modderig pad.

Neerhempad
Neerhem was een gehucht in de Frankische periode en verwijst naar 'heem'.

Nieuwrodeseweg
Deze holle weg was de oude weg naar Nieuwrode volgens de atlas der buurtwegen.

Nonnetjespad
Bijnaam voor de huiszwaluw. Het pad maakt deel uit van het speelbos dat de gemeente inricht met aandacht voor biodiversiteit en de koesterburen.

Onder 't spoor
De naam verwijst naar het smal tunneltje onder de spoorlijn Leuven-Aarschot.

Op de Wijngaard
Pad dat zich situeert midden de aanwezige wijngaard in de middeleeuwen.

Ossenrekweg
Ossenrek wordt reeds vermeld op de kadastrale kaart van 1596 en was één van de grootste weiden rond de burcht Rotselaar, die zich in die buurt situeerde. 'Rek' of 'rak' is een stuk grond langs het water, in dit geval de Dijle.

Oude Demerpad
Pad dat leidt naar de oude Demer, een diep naar het zuiden reikende en thans een volledig verlande meander. Het is één van de oudst bewaarde  en zeker de grootste Demerbedding van voor de rechttrekkingen in de 18de eeuw en een belangrijk viswater in het middeleeuwse Rotselaar + grens tussen de parochies, en latere gemeenten Rotselaar en Werchter.

Oude pastoriepad
Pad dat leidt naar de vroegere (voor de 16de eeuw) pastorie van Rotselaar, toen gelegen in de Lozenhoek.

Oude Tremeloseweg
Voor de aanleg van de Tremelobaan vormde deze weg vroeger de verbinding met het naburige Tremelo.

Oude Vijfde Liniestraat
Deze onverharde weg was een onderdeel van het vroegere bochtig tracé van de 5e Liniestraat, een verwijzing naar het Vijfde Linieregiment dat in de omgeving van de molen op 12 september 1914 slaags geraakte met Duitse eenheden (Slag aan de Molen).

Over 't wad
Pad dat leidt naar het wad, waar de Winge doorwaadbaar was in het gehucht Beversluis.

Pad door de Rekken
Pad dat vanuit Rotselaar dorp dwars door de 'rekken' loopt naar de watermolen. De rekken waren grote weidecomplexen aan de burcht van Rotselaar langs de Dijle.

Pad in de Meerbroeklanden
Een 'broek' is een moerassig gebied. 'Meer', van het Germaanse 'mari', betekent 'waterplas' of 'moeras'.

Pad in Paar
Paar is een oud Werchters gehucht, in de middeleeuwen 'Perre', al vermeld in 1229.

Pad naar het Dievemoleken
Het pad komt uit op de Abdijlaan. Even verderop stond langs de Winge de watermolen van de abdij Vrouwenpark, ook bekend als Dievemoleken, genoemd naar het gehucht Dieve, een oude Keltische plaatsnaam 'Devia' wat een wellicht watertoponiem is van de Winge.

Pad naar de Plas
Pad naar het 'Schoubroek' dat evenwel verdwenen is door de aanleg van de Plas.

Paepen Eysselpad
Het 'paepen eyssel' was een 'eusel', een (droge) weide, van de 'paep' of pastoor.

Paerebergenpad
Pad dat leidt naar het Werchters gehucht Paerebergen langs de huidige Grotestraat.

Pagepad
Bijnaam van de sleedoornpage. Deze kleine dagvlinder heeft een opvallend oranje staartje aan de achtervleugel dat kenmerkend is voor de kleine pages. Het pad maakt deel uit van het speelbos dat de gemeente inricht met aandacht voor biodiversiteit en de koesterburen.

Pater Damiaandijk
Dijk langs de Dijle naar het gehucht Ninde, geboorteplaats van Pater Damiaan. Het gehucht behoorde oorspronkelijk tot Werchter, maar werd in de 18e eeuw geannexeerd bij Tremelo.

Peerdekerkhofweg
Benaming volgens de Atlas der Buurtwegen. 'Peerdekerkhof' is een 17de eeuwse plaatsnaam van een stuk grond vlakbij.

Pluisjespad
Bijnaam van de steenuil.Het zijn de kleinste uilen die in België voorkomen. Door het dikke verenkleed lijkt hij groter dan hij eigenlijk is. Het pad maakt deel uit van het speelbos dat de gemeente inricht met aandacht voor biodiversiteit en de koesterburen.

Poellekensweg
De Beukepleinbaan is ook gekend als Poellekensweg bij de oudere generatie van Wezemaal,  zonder dat de betekenis hiervan gekend is.

Poeske Scherenspad
Wielrenner Poeske Scherens werd  7 keer wereldkampioen zuivere snelhied op de piste. Hij werd geboren in Werchter, bracht er zijn jeugd door en kreeg ook zijn laatste rustplaats op het erepark van het kerkhof van Werchter. Zijn geboortehuis staat nog steeds in de Hanewijk, kort in de buurt waar dit pad zich bevindt.

Ramdoncken
De omgeving aldaar is als dusdanig gekend. Een 'donk' is een verhevenheid in een moerassig gebied.

Rasschaertdreef
Op de Ferrariskaart is duidelijk zichtbaar een dreef aangelegd van aan de Kraneveldhoeve richting Wakkerzeel. Deze weg sluit hierop aan. De verwijzing naar 'Rasschaert' is onduidelijk.

Rond de Plas
Wandel-en fietspad van 1,8 km rond de Plas van Rotselaar.

Rookebospad
In de Atlas der buurtwegen zijn de gronden in de buurt van dit pad vernoemd als 'Rookebossen', mogelijk afgeleid van roek (kraaiachtige vogel).

Ruitersveld
Naar de middeleeuwse naam van het gehucht.

Statiepad
Oude verbindingsweg van Wilsele naar het gehucht Rotselaar Statie. In de wijde buurt van het treinstation van Rotselaar vond jaarlijks in de zomer statiekermis plaats. Het was destijds de grootste kermis in Rotselaar.

Schipkenspad
Pad dat leidt naar het Schipken, plaatsnaam aan de Laak op de grens met Tremelo en ter hoogte van het Schipbroek cf. de atlas der buurtwegen.

Schipstalbroek
Benaming die voorkomt op kadasterkaart van 1596: het grote broek in de Demervallei rechts van de Winge.

Schipstrekkersdijk
Naam herinnert aan de schipstrekkersambacht van Werchter. Werchter en zijn schipstrekkers speelden eeuwenlang een hoofdrol in het vrachtverkeer op de Dijle tussen Mechelen-Leuven en Aarschot.

Schoubroekpad
Schoubroek, Schabroek, Schaubroek, allemaal benamingen voor het Wingebroek tussen de Terheidelaan en Schrikstraat.

Sint-Jobspad
Sint-Job trok vooral in de 15de en 16de eeuw jaarlijks duizenden pelgrims naar Wezemaal, wellicht langs dit pad (cf atlas der buurtwegen).

Spelemansplein
Het 'pleintje', nu nog zichtbaar op de hoek van deze weg, was het 'Spelemansplein' en als dusdanig ook vermeld in atlas der buurtwegen.

Spiebroeckpad
'Spie' verwijst vermoedelijk naar een smal spitsvormig toelopend stuk broekland.

Steenakkerpad
Steenakker was een veel voorkomende plaatsnaam en verwijst naar plekken waar veel stenen bij het ploegen werden aangetroffen. Soms duidt dit op de aanwezigheid van een verdwenen gebouw (cf.atlas der buurtwegen).

Steengroevepad
Ligt niet zover van de verdwenen oude ijzerzandsteengroeve van de heren van Rotselaar, later de hertogen van Aarschot. Deze ijzerzandsteen werd gebruikt als bouwsteen voor de monumentale gebouwen uit de streek.

Strijland
Strijland of strijdland, reeds vermeld op de kadasterkaarten van 1596, is de naam van het groot perceel op de grens van Rotselaar en Wakkerzeel. Strijland = betwist land.

Tieswinkelweg
Vermelding van deze naam op de atlas der buurtwegen, maar de oorsprong van de benaming is niet gekend.

Torenpad
Diverse nieuwe paden aan Sportoase 'de Toren'.

Uitemmolenpad
Het pad loopt langs de Winge naar de watermolen, gekend als Uythemmolen.

V1-pad
In de Langestraat, ongeveer ter hoogte van dit pad, viel tijdens WO II,  in 1944, een V1 bom die veel vernieling en leed aanbracht.

Verbindingspad
Dit pad is het laatste stukje van pad 109 (Atlas der buurtwegen Rotselaar), vroeger voor de aanleg van de provinciebaan, de enige verbindingsweg tussen Rotselaar en Werchter. Nu is het een toegangsweg naar camping B0 tijdens Rock Werchter.

Vier Bunderpad
Een 'bunder' was een oude landmaat: één bunder was ongeveer 1,3 ha groot.

Vinnepadweg
In de Broekstraat lag een eeuwenoud vijvertje of vin, pas eind 20ste eeuw gedicht. Het pad loopt erlangs.

Vinneveldweg
cf Atlas der buurtwegen - omgeving gekend als Vinneveld - 'vinne' is een verwijzing naar vijver.

Waterdraakpad
Bijnaam voor de kamsalamander. In de voortplantingstijd draagt het mannetje een hoge kam op de rug. Het pad maakt deel uit van het speelbos dat de gemeente inricht met aandacht voor biodiversiteit en de koesterburen.

Waterloospad
De nabije omgeving, ook op grondgebied Gelrode, is kadastraal gekend als Waterloos.

Weg naar Dieve
Zie ook Dieverveldweg. De weg loopt naar dit oudste gehucht van Rotselaar.

Werchters broek
Groot broekgebied ten westen van Werchter, tijdens de aanleg van de Haachtsesteenweg doormidden gesneden.

Weygaersweg
Naam die verwijst naar de wijngaard van Werchter die zich in de late middeleeuwen aldaar situeerde.

Wijnperspad
In de Kerkstraat, een paar huizen naast het pad, stond de wijnpers van Wezemaal (1e helft 19de eeuw).

Windmolenpad
Verwijzing naar de 19de-eeuwse windmolen van de Heikant. Deze molen werd in 1914 door de Duitsers afgebrand uit vrees dat hij door de Belgen als seinpost zou worden gebruikt.

Witherenpad
Het pad loopt langs de pastorijmuur, een pastorij gebouwd door de witheren van de abdij van Averbode.

Wolputpad
Door de aanleg van de E314 werd dit pad doormidden gesneden en raakte zo geïsoleerd van Wezemaal-dorp. Zo ook de woning van boer Felix Wolput naar wie dit pad nu genoemd wordt.

Zallakenbroekweg
Het gehucht Zallaken ligt op een verhevenheid in het landschap. Vanuit de woonkern loopt de weg naar het lagergelegen broek.

 

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be