A  A 
Share
Vergoedingen van mandatarissen

Het gemeentebestuur van Rotselaar wenst transparant te communiceren over de organen waarin lokale mandatarissen zetelen en welke vergoedingen ze hiervoor ontvangen. Tevens is er een overzicht bijgevoegd van de mandatarissen die de gemeente Rotselaar vertegenwoordigen in externe organen en dit zowel zonder als met een vergoeding. Dit overzicht zal jaarlijks (eind maart) aangepast worden waar nodig.

A. ORGANEN VAN DE GEMEENTE ROTSELAAR

1. College van burgemeester en schepenen (met voorzitter OCMW)

Voor de uitoefening van hun bestuursfunctie ontvangen de burgemeester en de schepenen een vast wedde, afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Zij ontvangen geen presentiegelden voor vergaderingen van de gemeenteraad, gemeenteraadscommissies, het directiecomité AGB, de raad van bestuur AGB, de OCMW-raad, het vast bureau en het bijzonder comité.

Met ongeveer 16.500 inwoners valt Rotselaar in de categorie van 15.001 tot 20.000 inwoners en bedraagt het geïndexeerde basiswedde voor de burgemeester 64.728,64 euro bruto en voor de schepenen 38.837,18 euro bruto. Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks.

Meer info over de weddevaststelling voor uitvoerende mandatarissen vind je op deze webpagina van de Vlaamse overheid.

2. Gemeenteraad, gemeenteraadscommissies, directiecomité AGB en raad van bestuur AGB

Gemeenteraadsleden en leden van de raad van bestuur en het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) ontvangen een vergoeding zoals bepaald in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Presentiegelden worden enkel uitgekeerd aan wie aanwezig is op de vergadering.

  • Het presentiegeld voor een vergadering van de gemeenteraad bedraagt 205,04 euro bruto per vergadering en 410,08 euro bruto voor de voorzitter. De gemeenteraad vergadert minimaal tien keer per jaar.
  • Voor vergaderingen van de vijf gemeenteraadscommissies (ongeveer twee à drie per jaar) is het presentiegeld 146,45 euro bruto voor effectieve leden en 205,04 euro bruto voor voorzitters.
  • Leden van de raad van bestuur (ongeveer zes keer per jaar) en het directiecomité (ongeveer negen keer per jaar) van het AGB ontvangen 146,45 euro bruto per vergadering.

3. OCMW-raad

Leden van de OCMW-raad (maandelijks), het vast bureau (maandelijks), het bijzonder comité voor de Sociale Dienst (maandelijks) ontvangen 175 euro bruto per bijgewoonde vergadering, uitgezonderd de voorzitter.

4. Politieraad

Leden van de politieraad (behalve burgemeesters) ontvangen per bijgewoonde vergadering 198,59 euro bruto. De politieraad komt ongeveer vier keer per jaar samen.

5. PWA

De bestuursleden van het PWA ontvangen 75 euro bruto per vergadering (minimaal een vergadering en maximaal twee vergaderingen per jaar).


B. ORGANEN WAARIN MANDATARISSEN DE GEMEENTE ROTSELAAR VERTEGENWOORDIGEN

Daarnaast vertegenwoordigen lokale mandatarissen de gemeente Rotselaar in verschillende intercommunales en intergemeentelijke verenigingen. Deze verenigingen hebben als doel om taken van gemeenschappelijk belang te realiseren, vooral op het vlak van afvalinzameling en -verwerking, nutsvoorzieningen, sociale huisvesting of streekontwikkeling.

Het aantal vergaderingen verschilt van orgaan tot orgaan, gemiddeld is dit tussen de vier tot tien keer per jaar. Algemeen geldt dat vertegenwoordigers in de raad van bestuur een vergoeding ontvangen en vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen niet. De vergoeding wordt bepaald door de vereniging zelf, maar de Vlaamse overheid legt een maximum op van 205,04 euro bruto per vergadering. De vergoeding is enkel verschuldigd bij aanwezigheid.

Mandaten zonder vergoeding
Finilek - algemene vergadering: Dirk Jacobs
Finilek - algemene vergadering: André Van Aerschot (plaatsvervanger)
De Watergroep - algemene vergadering: Frank Staes
De Watergroep - algemene vergadering: Dany Van Eylen
IGS Hofheide - algemene vergadering: Frank Staes
Ecowerf - algemene vergadering: Nathalie Nouwen
Riobra - algemene vergadering: Werner Mertens
Riobra - algemene vergadering: Ilse Michiels
Interleuven - algemene vergadering: Nathalie Nouwen
IGO - algemene vergadering: Werner Mertens
Iverlek - algemene vergadering: Frank Staes
Iverlek - algemene vergadering: André Van Aerschot (plaatsvervanger)
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband en Regionaal Economisch en Sociaal overlegcomité - algemene vergadering: Kris Uytterhoeven
Regionaal Landschap Noord-Hageland - algemene vergadering: Carine Goris
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - algemene vergadering: Werner Mertens
Gemeentelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk - beheerscomité: André Van Aerschot
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap - algemene vergadering: Dirk Jacobs
Regionaal Overleg van Adviesraden voor Senioren - algemene vergadering: Carine Goris
Toerisme Vlaams-Brabant - algemene vergadering: Dirk Claes
Intergemeentelijke Culturele Samenwerking - plenaire vergadering: Dirk Jacobs
Intergemeentelijke Culturele Samenwerking - plenaire vergadering: Ilse Michiels
Bosgroep Noord-Hageland - algemene vergadering: Kris Uytterhoeven
Sociaal Wonen arrondissement Leuven - algemene vergadering: Kris Uytterhoeven
De Lijn - algemene vergadering: Frank Staes
Cipal - algemene vergadering: Nathalie Nouwen
Demer en Dijle - algemene vergadering: André Van Aerschot
Ethias - algemene vergadering: Werner Mertens
Integraal Waterbeleid - algemene bekkenvergadering: Marcel Van Goolen
Integraal Waterbeleid - algemene bekkenvergadering: Carine Goris (plaatsvervanger)
Gemeentelijke Holding nv in Vereffening - algemene vergadering: Werner Mertens
Watering De Molenbeek - algemene vergadering: Marcel Van Goolen
Interlokale vereniging preventiedienst alcohol- en drugsgebruik BRT - beheercomité: Jelle Wouters
Winar - raad van bestuur: Nico Lodewijks
Winar - raad van bestuur: Werner Mertens (plaatsvervanger)
Winar - raad van bestuur: Herwig Pierre
Winar - raad van bestuur: Dirk Claes
Beleids- en kredietscomité voor de Vlaamse energielening - Nele Demuynck
Beleids- en kredietscomité voor de Vlaamse energielening - André Van Aerschot (plaatsvervanger)

Mandaten met vergoeding
Finilek - raad van bestuur: Werner Mertens - 205,04 euro bruto
De Watergroep - provinciaal comité en provinciaal bureau: Dirk Claes - 205,04 euro bruto
IGS Hofheide - raad van bestuur: Marcel Van Goolen - 205,04 euro bruto
IGS Hofheide - raad van bestuur: Wim Ivens (lid met raadgevende stem) - 205,04 euro bruto
Ecowerf - raad van bestuur: Carine Goris – 193,22 euro bruto
Ecowerf - raad van bestuur: Herwig Pierre (lid met raadgevende stem) - 193,22 euro bruto
Riobra - raad van bestuur: Carine Goris - 205,04 euro bruto
Interleuven - raad van bestuur: Dirk Claes - 205,04 euro bruto
Interleuven - raad van bestuur: Frans Vansteenbeeck (lid met raadgevende stem) - 205,04 euro bruto
Interleuven - directiecomité: Christel Hendrix - 205,04 euro
IGO - raad van bestuur: Frank Staes - 100 euro bruto
Iverlek - raad van bestuur: Patrick Vervoort - 205,04 euro bruto
Iverlek - regionaal bestuurscomité: Patrick Vervoort - 205,04 euro bruto
Sociaal Wonen arrondissement Leuven - raad van bestuur: André Van Aerschot - 100 euro bruto

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be