A  A 
Share
Verordeningen

Verordeningen in woonparkgebied

Voor het bouwen of verbouwen van woningen en het verkavelen van gronden in het woonparkgebied moet je rekening houden met de voorschriften van de volgende gemeentelijke verordeningen: 


Verordening wonen-in-meervoud

De verordening wonen-in-meervoud kadert in de toekomstvisie voor wonen in Rotselaar.
Wil je een meergezinswoning of groepswoningbouwproject bouwen, houd dan rekening met de gemeentelijke verordening wonen-in-meervoud. Lees ook de toelichting.

Hemelwaterverordeningen

Wil je bouwen, herbouwen of een gebouw uitbreiden?
Houd dan rekening met de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater.

Gewestelijke verordening voor hemelwaterputten, buffer- en infiltratievoorzieningen

www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Hemelwater

Provinciale verordeningen voor verhardingen

www.vlaamsbrabant.be/binaries/provinciale-verordening-verhardingen-20141128_tcm5-97846.pdf

Provinciale verordening overwelving van grachten

Wil je een gracht of een onbevaarbare waterloop van 2de of 3de categorie overwelven of inbuizen om jouw perceel toegankelijk te maken? Houd er dan rekening mee dat deze werken vergunningsplichtig zijn.
De provinciale stedenbouwkundige verordening 'overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen' stelt hiervoor nadere regels vast.

Verordening toegankelijkheid publieke gebouwen

www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Toegankelijkheidpubliekegebouwen

 

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be