A  A 
Share
Leegstand

Inleiding

Ben je eigenaar van een leegstaande woning of gebouw of ben je op een andere wijze betrokken bij “leegstand”? Dan vind je in de brochure over leegstand meer informatie over de gevolgen van leegstand en de mogelijke stappen die je kan ondernemen om de leegstand stop te zetten.

Als eigenaar van een leegstaande woning verlies je immers huurgelden en een woning die een tijd heeft leeg gestaan vermindert in waarde. In de gemeente wordt men tegelijkertijd geconfronteerd met stijgende huur- en koopprijzen en schaarser wordende bouwgronden. Daarom wil de gemeente Rotselaar langdurige leegstand voorkomen en eigenaars van leegstaande woningen ondersteunen om leegstand te bestrijden.

Wettelijk

Het nieuwe Vlaamse decreet betreffende het grond- en pandenbeleid legt de gemeenten de verplichting op om alle leegstaande gebouwen en woningen te inventariseren en op te nemen in een zogenaamd 'leegstandsregister'. Woningen of gebouwen worden als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden niet gebruikt worden.

De gemeenteraad dient in een reglement vast te leggen op basis van welke indicaties een gebouw of woning als 'leegstaand' wordt beschouwd. Rotslaar en de vijf andere gemeenten uit het intergemeentelijk woonproject hebben hetzelfde reglement aangenomen. Voor het bepalen van de leegstand baseren we ons o.a. op het bevolkingsregister, op het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen, op het uitpuilen of ontbreken van een brievenbus, op verwaarlozing van het pand, op langdurig neergelaten rolluiken enz. Deze vaststelling wordt beschreven in een administratieve akte, waarin onder meer ook foto's zijn opgenomen. Deze akte wordt door de gemeentelijke administratie verstuurd naar de eigenaar van het leegstaand gebouw. Hij kan daar nog wel beroep tegen aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen. Als hij geen beroep aantekent of als het beroep verworpen wordt, dan wordt het pand effectief opgenomen in het leegstandsregister.
Wanneer een woning of gebouw gedurende 12 maanden in het leegstandsregister is opgenomen, dan zal de gemeente een belasting heffen.

Reglementen

Inventarisatie leegstaande woningen
Opname in het leegstandregister en belasting op leegstaande gebouwen
Heffingsreglement

Modelbrieven

Beroep tegen opname in het leegstandsregister
Aanvraag schrapping uit het leegstandsregister
Beroep tegen afwijzing schrapping
Aanvraag vrijstelling leegstandsbelasting
Bezwaar tegen heffing

Meer info

Tijdens de kantooruren kan je het Wooninfopunt contacteren op 016 31 18 69 of .Onze spreekuren vind je op www.wooninfopunten.be. Op deze site kan je ook terecht voor infodossiers, aanvraagformulieren, enz.
 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be