A  A 
Share

Administratief centrum

Openingsuren
 • Maandag: 9 - 12 u. en 17 - 20 u.
 • Dinsdag: 9 - 12 u.
 • Woensdag: 14 - 17 u.
 • Donderdag: 9 - 12 u.
 • Vrijdag: 9 - 12 u.
 • Zaterdag: 9 - 12 u. - Dienstverlening Bevolking

OPGELET: beperkte openingsuren dienst Ruimtelijke Ordening van 17 juli t.e.m. 15 september 2017. Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Bereikbaarheidsinfo ac en andere locaties

Locatie
Gemeentehuis Rotselaar
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Tel. 016 61 63 11
0800 94 154
Fax. 016 61 63 93
E-mailadressenHANDIGE NUMMERS

 • Noodnummer ambulance en brandweer 112
 • Noodnummer politie 101
 • Politie wijkbureau 016 44 82 82
 • Politie zonecommissiariaat 016 53 11 23
 • OCMW 016 60 61 61
 • Ecowerf (afvalophaling) 0800 97 0 97
 • Eandis (gas&elektriciteit) 078 35 35 34
 • Eandis (storingen, defecten gas&elektriciteit) 078 35 35 00
 • Eandis (gasreuk) 0800 65065
 • Eandis (defecte straatlamp) 0800 63 5 35
 • Infrax (riolering) 078 35 30 20
 • Infrax storingen 078 35 34 33
 • De Watergroep 02 238 96 99
 • Telenet 015 66 66 66
 • Proximus 0800 22 800
 
VACATURE: directeur (m/v) basisonderwijs – gemeente Rotselaar (18/07/2017)
Voor de gemeentelijke basisscholen van Rotselaar organiseert het gemeentebestuur van Rotselaar een selectieprocedure voor de vacante functie van directeur basisonderwijs (m / v) met een wervingsreserve van 3 jaar.

Functiebeschrijving
Als directeur van het gemeentelijk basisonderwijs ben je samen met de inrichtende macht verantwoordelijk voor de organisatie van kwaliteitsvol onderwijs.
 
 • Je bent verantwoordelijk voor het materiële, administratieve en financiële beheer van de school, zonder dat je daarbij het pedagogisch aspect uit het oog verliest.
 • Je geeft leiding aan en begeleidt het team van onderwijzend en beleidsondersteunend personeel.
 • Je bouwt contacten met de scholengemeenschap, de onderwijskoepel en het gemeentebestuur.
 • Je staat in nauw contact met de leerlingen en ouders.

Profiel en voorwaarden
 • houder zijn van een bekwaamheidsbewijs van tenminste professionele bachelor
 • in het bezit zijn van het bewijs van pedagogische bekwaamheid zoals vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs van 27 juni 1990
 • nationaliteitsbewijs (Belg of onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie)
 • voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van artikel 19 decreet rechtspositieregeling gesubsidieerd onderwijs
 • op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 5 jaar verworven hebben in het onderwijs
 • slagen voor het wervingsexamen
 • beantwoorden aan het schoolspecifiek kaderprofiel van directeur
 • een gunstige beoordeling van de proeftijd op de vooravond van de vaste benoeming. De beoordeling van de proefperiode gebeurt door een beoordelingscommissie
 • bereid zijn om een cursus voor kandidaat directeurs en/of beginnende directeurs en/of gevorderden te volgen

Selectieprocedure
Een niet-vergelijkend wervingsexamen bestaande uit: 

 • een schriftelijk en een mondeling gedeelte
 • een psychosociaal-technische proef
Het schriftelijke gedeelte bestaat uit een juridisch-administratieve proef (toetsing inzicht in en vertrouwdheid met de reglementering inzake het onderwijs), een pedagogische proef (peiling naar kennis en inzicht i.v.m. de situering van het basisonderwijs in het brede kader van het onderwijslandschap of omtrent een of andere onderwijskundige problematiek) en een gevalstudie (oplossen schoolorganisatorisch probleem).

Om geslaagd te zijn voor het schriftelijk en mondeling onderdeel moeten de kandidaten voor elke proef ten minste 50% van de punten behalen en in totaal ten minste 60% van het puntentotaal van beide onderdelen samen.

Het psychosociaal-technisch onderdeel resulteert in een beschrijvend verslag dat aan het schepencollege wordt voorgelegd.

Aanbod
Een voltijdse vacante functie met vaste benoeming na een gunstige proefperiode van 2 jaar. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve die 3 jaar geldig is.

Solliciteren?

Je kunt solliciteren tot en met 15 september 2017. Hiervoor dien je het volgende in:

 • Je kandidatuur samen met je curriculum vitae
 • een kopie van het vereiste diploma /studiegetuigschrift
 • het uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) 

Indienen:

 • per email ()
 • per brief tegen ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen, Administratief Centrum, Provinciebaan 20 te 3110 Rotselaar. De datum van poststempel of van het mailbericht geldt als datum van verzending.

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst - Mevrouw Katleen Huyberechts, - tel.: 016 61 63 47.

Meldpunt Rotselaar

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be