A  A 
Share
CBS 18 december 2017 - politieverordeningen (19/12/2017)

De burgemeester maakt, overeenkomstig art. 186 en 187 van het gemeentedecreet, aan het publiek bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 december 2017 de hiernavolgende reglementen/verordeningen heeft aangenomen:

Aldus afgekondigd te Rotselaar, op 19 december 2017.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be