A  A 
Share
PRUP Weekendverblijven

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en woonwagenterreinen’

In 2010 startte de provincie met haar planningsproces om een oplossing te bieden aan de groeiende problematiek van permanente bewoning op recreatieve terreinen. De bestaande problemen werden in kaart gebracht, alle betrokken zones werden gedetailleerd bestudeerd en voor ieder terrein is een toekomstvisie uitgewerkt. Het bieden van een langdurige en duurzame oplossing staat hierbij voorop.

Om de opgestelde visie ook juridisch afdwingbaar te maken werd er aansluitend gestart met de opmaak van het provinciale ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, campings en woonwagenterreinen', die verschillende deelplannen omvat waarin de nieuwe bestemmingen en de bijhorende randvoorwaarden worden vastgelegd.

Voor de gemeente Rotselaar werden er in dit kader plannen opgemaakt voor de gebieden Vondelweg, Vossebergen, Hinderenberg, Guldentop Leybos, Wijngaardberg en Kwikstaartweg. Volg het proces op www.vlaamsbrabant.be/weekendverblijven. Hier wordt telkens informatie verleend over het indienen van mogelijk bezwaarschriften.

Het RUP deel 2 werd door Vlaamse regering goedgekeurd op 10 juli 2015 en het RUP deel 3 'Bergzicht' werd door Provincieraad goedgekeurd op 28 april 2015. Beide delen liggen permanent ter inzage op de dienst Bouwen. Voor betrokkenen wordt er in het najaar van 2015 een infoavond georganiseerd.

Contact

Provincie Vlaams-Brabant, dienst ruimtelijke ordening
Provincieplein 1, 3010 Leuven - 016-267507 -

Gemeente Rotselaar, dienst ruimtelijke ordening - Evelien Peeters
Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar - 016 61 63 44 -

SPREEKUUR

Spreekuur op woensdagnamiddag
van 14u-17u
op de dienst Bouwen
tijdens het openbaar onderzoek.
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be