A  A 
Share
Trage wegen‘Trage wegen’ is een overkoepelende naam voor kleine paden zoals kerkwegels, bospaden, voet- en veldwegen, holle wegen, jaag- en dijkpaden ...  Steeds meer mensen zien het belang in van deze meestal onverharde wegen, al was het maar om met een stevige wandeling even te ontsnappen aan de stress van het dagelijks leven. Trage wegen zijn ook belangrijk op ecologisch, cultuurhistorisch en toeristisch gebied en hebben ook een erfgoedwaarde.

Alle inwoners van Rotselaar kregen de tragewegenkaart in hun brievenbus. De kaart is ook beschikbaar aan de snelbalie van het administratief centrum, bij de dienst Toerisme en in het bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn.

Erfgoedwaarde

Trage wegen zijn relicten van historische verbindingen. Hun geschiedenis gaat meestal terug tot de middeleeuwen en soms zelfs tot de Romeinse tijd. Ze vertellen ons heel wat over het vroegere wegennet. Ze zijn door mensen in de loop der tijd in het landschap aangelegd en geven dat landschap een eigen gezicht. Tot niet langer dan een eeuw geleden verplaatsten de mensen zich te voet voor woon- en werkverkeer en de wegeninfrastructuur was hierop afgestemd.

Trage wegen zijn getuigen van vroegere verbindingen tussen dorpskernen (kerkwegels), van vroegere doorgangen voor landbouwers (‘karrensporen’), van wegen die vroeger werden gebruikt om boten voort te slepen (jaag- en dijkpaden op oeverstroken).

Deze oude verbindingen verdienen net zoals gebouwen bescherming als cultuurhistorisch erfgoed. Hun oorspronkelijke benaming bewaart herinneringen aan het oorspronkelijke landschap. Ook de immateriële erfgoedwaarde van trage wegen is dus niet te onderschatten. Het gaat immers om ons collectieve geheugen. Elk dorp kent tientallen historische plaatsnamen die dreigen verloren te gaan. De meeste van deze plaatsnamen stammen uit de middeleeuwen of zelfs uit de Frankische periode of nog vroeger. Ze verwijzen dikwijls naar historische anekdotes, weetjes, plaatselijke namen of familienamen, het reliëf, voorkomende natuurelementen, agrarische gebruiken, de bodemstructuur, de vorm ...

De laatste jaren werden ze steeds minder gebruikt en dreigen dan ook te verdwijnen. De uitgave van een wegenkaart van Rotselaar, met bijzondere aandacht voor de trage wegen, biedt een unieke kans om, waar mogelijk, dit rijke patrimonium te bewaren in straat- en voetpadnamen.

Mobiliteit

Binnen het huidige mobiliteitsbeleid wordt nog meer dan in het verleden aandacht geschonken aan de voetganger en de fietser. Het gebruik van het openbaar vervoer en/of de fiets wordt in vele gevallen gecombineerd met korte verplaatsingen te voet.

De gerichte aanpassing van de openbare ruimte in functie van voetgangers, biedt een heleboel sociale meerwaarden. Kinderen gaan samen naar school, oudere mensen ontmoeten elkaar terug op straat. Te voet gaan biedt met andere woorden meer mogelijkheden tot sociale contacten. Voetgangersvriendelijke wegen nodigen uit tot kuieren en wandelen.

Het tragewegennetwerk zorgt onder andere voor autovrije verbindingen van woonkernen naar de natuur, van woonkernen naar school, tussen diverse woonkernen, tussen de ‘natuur- en cultuurhistorische’ bezienswaardigheden of naar naburige gemeenten.

Toerisme - Fietsen en wandelen

De tragewegenkaart biedt ook voor het toerisme in Rotselaar een meerwaarde. Rotselaar heeft reeds tal van bewegwijzerde fiets- en wandelroutes. In Rotselaar heb je de bewegwijzerde Rock Werchterroute en de Meandersroute en zijn er drie lussen van het fietsnetwerk Vlaams-Brabant.

Voor de wandelingen heb je de keuze uit de Meanderswandeling, de Demer-en Dijlewandeling, de wandeling naar het Wjjndorp, de Rockweidewandeling en de Wijngaardbergwandeling. Bij deze wandelingen volg je de zeshoekige bewegwijzeringsbordjes. Daarnaast biedt het wandelnetwerk Hagelandse heuvels, waartoe Rotselaar behoort, 300 km wandelplezier. Hiervoor volg je de nummers van de wandelknooppunten (meer info www.rotselaar.be/toerisme).

Op deze kaart staan alle trage wegen aangeduid, ook onverharde paden die niet opgenomen zijn als wandel- of fietsroute, maar die wel zeker de moeite zijn om te ontdekken. Neem deze tragewegenkaart bij de hand en stippel zelf je wandel- of fietsroute uit!

De gele trage wegen zijn moeilijk befietsbaar. Het zijn meestal avontuurlijke paden en dus eerder geschikt voor wandelaars. De groene trage wegen zijn wegen die zowel door wandelaars als door fietsers perfect kunnen gebruikt worden.

Naamgeving trage wegen

De gekozen naamgeving voor de trage wegen in onze gemeente is vooral gebaseerd op toponiemen (plaatsnamen) die we terugvonden in de Atlas der Buurtwegen (1845), het kaartboek van de abdij van Averbode (1659), de kadastrale figuratieve kaarten van de baronie Rotselaar (1596-1598) - opgemaakt op last van Karel van Croÿ, hertog van Aarschot en baron van Rotselaar -, het kaartboek van de abdij van Park (1665) en de wandkaart van het hertogdom Aarschot (1767), opgesteld in opdracht van hertog Karel-Marie-Raymond van Arenberg, hertog van Aarschot en baron van Rotselaar.

Voor Rotselaar werden op basis van tal van andere middeleeuwse bronnen zoals oorkonden, leenboek, cijnsboek, rekeningen en pachtcontracten alle middeleeuwse plaatsnamen verzameld door Bart Minnen, historicus, in zijn licenciaatsverhandeling: ‘Een middeleeuwse dorpsgemeenschap: Rotselaar (van de Frankische periode tot rond 1550) (K.U. Leuven, 1982).’

Hij heeft zich ten volle ingezet om de trage wegen van Rotselaar een gepaste naam te geven en verdient dus alle lof voor zijn werk. Veelal hebben ze dus een historische betekenis, maar soms ook werd een nieuwe naam gekozen omwille van nieuwe plaatselijke situaties.

Tragewegenkaart

De tragewegenkaart kwam tot stand dankzij een intense samenwerking tussen de diensten Toerisme, Mobiliteit, Milieu en Communicatie. We zijn ons ervan bewust dat deze kaart nog onvolkomenheden heeft. Opmerkingen of tips kunnen steeds gesignaleerd worden aan dienst Toerisme via of 016 64 15.

De kaart wil het gebruik van trage wegen binnen de gemeente Rotselaar aanmoedigen. Ze doet geen uitspraak over het juridisch statuut van deze wegen. Aan deze kaart kunnen eveneens geen rechten worden ontleend met betrekking tot de juiste ligging van deze wegen.

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be