A  A 
Share
Verkavelingsaanvraag of - wijziging
 • Wanneer je een perceel grond verdeelt in twee of meerdere kavels met de bedoeling minstens één van deze kavels te verkopen voor woningbouw of voor het opstellen van verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden, ben je verplicht een verkavelingsvergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen.
 • Een verkavelingsvergunning bevat doorgaans stedenbouwkundige voorschriften voor alle percelen die er deel van uitmaken.
 • Een eigenaar van een lot kan een aanvraag indienen om de verkavelingsvergunning te wijzigen voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten van de betrokken partijen.
 • Een verkavelingsvergunning kan vervallen.

Procedure


 • Geef je aanvraag tegen ontvangstbewijs af aan het loket van de dienst bouwen of stuur je aanvraag aangetekend op.
 • Vanaf de indiendatum heeft de dienst 30 dagen de tijd om het dossier na te kijken op volledigheid en ontvankelijkheid.
 • Vanaf het opsturen van het volledigheid- en ontvankelijkheidsbewijs, neemt het college van burgemeester en schepenen binnen 150 dagen een beslissing.
 • Na afgifte van de vergunning, dient het attest voor een periode van 35 dagen te worden aangeplakt. Indien er geen beroepsprocedure wordt opgestart, kan men op de 36e dag vanaf de aanplakking de vergunning uitvoeren.
 • Let op: voordat kavels verkocht kunnen worden dient eerst een attest van bouwrijpheid te worden afgeleverd. Dit is afhankelijk van de voorwaarden die de vergunning stelt.

Wat kost het?


 • Verkavelingsaanvraag zonder nieuwe wegenis tot maximum 2 bouwloten: 125 euro
  Bijkomend vanaf het 3de bouwlot 100 euro per bouwlot

 • Verkavelingsaanvraag met nieuwe wegenis tot maximum 2 bouwloten: 500 euro
  Bijkomend vanaf het 3de bouwlot 100 euro per bouwlot

 • Aanvraag verkavelingswijziging: 60 euro en 60 euro per bijkomend bouwlot

 • Aanvraag afwijking op verkavelingsvoorschriften: 60 euro

Documenten

Op de website van Ruimte Vlaanderen kun je de nodige formulieren vinden voor het indienen van een verkavelingsaanvraag en aanvraag tot verkavelingswijziging.
 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be