A  A 
Share
Vacatures gemeente Rotselaar
VACATURE: directeur (m/v) basisonderwijs – gemeente Rotselaar (18/07/2017)
Voor de gemeentelijke basisscholen van Rotselaar organiseert het gemeentebestuur van Rotselaar een selectieprocedure voor de vacante functie van directeur basisonderwijs (m / v) met een wervingsreserve van 3 jaar.

Functiebeschrijving
Als directeur van het gemeentelijk basisonderwijs ben je samen met de inrichtende macht verantwoordelijk voor de organisatie van kwaliteitsvol onderwijs.
 
 • Je bent verantwoordelijk voor het materiële, administratieve en financiële beheer van de school, zonder dat je daarbij het pedagogisch aspect uit het oog verliest.
 • Je geeft leiding aan en begeleidt het team van onderwijzend en beleidsondersteunend personeel.
 • Je bouwt contacten met de scholengemeenschap, de onderwijskoepel en het gemeentebestuur.
 • Je staat in nauw contact met de leerlingen en ouders.

Profiel en voorwaarden
 • houder zijn van een bekwaamheidsbewijs van tenminste professionele bachelor
 • in het bezit zijn van het bewijs van pedagogische bekwaamheid zoals vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs van 27 juni 1990
 • nationaliteitsbewijs (Belg of onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie)
 • voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van artikel 19 decreet rechtspositieregeling gesubsidieerd onderwijs
 • op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 5 jaar verworven hebben in het onderwijs
 • slagen voor het wervingsexamen
 • beantwoorden aan het schoolspecifiek kaderprofiel van directeur
 • een gunstige beoordeling van de proeftijd op de vooravond van de vaste benoeming. De beoordeling van de proefperiode gebeurt door een beoordelingscommissie
 • bereid zijn om een cursus voor kandidaat directeurs en/of beginnende directeurs en/of gevorderden te volgen

Selectieprocedure
Een niet-vergelijkend wervingsexamen bestaande uit: 

 • een schriftelijk en een mondeling gedeelte
 • een psychosociaal-technische proef
Het schriftelijke gedeelte bestaat uit een juridisch-administratieve proef (toetsing inzicht in en vertrouwdheid met de reglementering inzake het onderwijs), een pedagogische proef (peiling naar kennis en inzicht i.v.m. de situering van het basisonderwijs in het brede kader van het onderwijslandschap of omtrent een of andere onderwijskundige problematiek) en een gevalstudie (oplossen schoolorganisatorisch probleem).

Om geslaagd te zijn voor het schriftelijk en mondeling onderdeel moeten de kandidaten voor elke proef ten minste 50% van de punten behalen en in totaal ten minste 60% van het puntentotaal van beide onderdelen samen.

Het psychosociaal-technisch onderdeel resulteert in een beschrijvend verslag dat aan het schepencollege wordt voorgelegd.

Aanbod
Een voltijdse vacante functie met vaste benoeming na een gunstige proefperiode van 2 jaar. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve die 3 jaar geldig is.

Solliciteren?

Je kunt solliciteren tot en met 15 september 2017. Hiervoor dien je het volgende in:

 • Je kandidatuur samen met je curriculum vitae
 • een kopie van het vereiste diploma /studiegetuigschrift
 • het uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) 

Indienen:

 • per email ()
 • per brief tegen ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen, Administratief Centrum, Provinciebaan 20 te 3110 Rotselaar. De datum van poststempel of van het mailbericht geldt als datum van verzending.

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst - Mevrouw Katleen Huyberechts, - tel.: 016 61 63 47.
VACATURE: administratief medewerker – gemeente Rotselaar (16/08/2017)

De gemeente Rotselaar heeft een vacature voor een voltijdse contractuele betrekking van administratief medewerker (m/v) op C-niveau.

Taken:

 • Als administratief medewerker kun je ingezet worden voor algemene administratieve taken binnen de verschillende diensten van de gemeente. Daarom zoeken wij naar administratieve duizendpoten die kunnen:
 • instaan voor onthaal van inwoners en klanten aan de onthaalbalie en hun doorverwijzing naar de juiste dienst/medewerker of het beantwoorden van mondelinge vragen
 • instaan voor het beantwoorden van oproepen op het algemene telefoonnummer en de juiste doorverwijzing naar de verschillende diensten
 • instaan voor de coördinatie van alle vergaderzalen
 • het aanspreekpunt zijn voor allerlei vragen met betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening
 • instaan voor administratieve ondersteuning van verschillende gemeentelijke diensten
 • uitwerken van de administratie van dossiers van A tot Z
 • telefonisch inlichtingen geven aan inwoners of andere externe derden.

Profiel:

 • je bent minstens in het bezit van een diploma secundair onderwijs
 • je beschikt over een zeer goede kennis van Word, Excel en Outlook
 • je kunt georganiseerd en klantgericht werken
 • je bent mondeling zeer taalvaardig en spreekt en schrijft correct Nederlands
 • je leert snel bij en bent leergierig
 • je bent stressbestendig
 • je bent flexibel inzake werkuren en bent ook bereid om op maandagavond te werken.

Wij bieden:

 • een uitdagende en afwisselende job in een dynamische gemeente
 • tewerkstelling in contractueel verband met een voltijdse dienstprestatie voor onbepaalde duur
 • een salaris in schaal C dat varieert tussen 1.816,51 euro en 2.211,55 euro
 • maaltijdcheques
 • hospitalisatieverzekering
 • fietsvergoeding
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage.

Je kunt meer informatie verkrijgen bij de personeelsdienst via .

De selectie bestaat uit een mondelinge en schriftelijke proef die zullen plaatsvinden in de loop van de maanden september-oktober.

Interesse?
Bezorg dan ten laatste op 14 september 2017 je kandidatuur aan het college van burgemeester en schepenen, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar. Een geldige kandidatuur bestaat uit een motivatiebrief, CV, uittreksel uit het strafregister en kopie van je diploma.

Meer informatie?
Personeelsdienst – Katleen Huyberechts - tel. 016 61 63 47 
e-mail: - www.rotselaar.be

VACATURE: medewerker Technische Uitvoering – gemeente Rotselaar (16/08/2017)

Het gemeentebestuur van Rotselaar werft aan (m/v) MEDEWERKER TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST (D1-D3)
In voltijds contractueel dienstverband voor onbepaalde duur. Wervingsreserve van 3 jaar.

Functie:
De technische uitvoeringsdienst heeft tot doel de gehele infrastructuur van de gemeente te onderhouden en te optimaliseren. Binnen deze dienst worden de technisch assistenten ingezet volgens specialiteiten. Dit kan zowel voor de afdeling groen als wegen/infrastructuur.

De afdeling groen- begraafplaatsen:
Je staat o.a. in voor groenaanplantingen en het permanent onderhoud hiervan op gemeentelijk domein, het onderhoud van grasterreinen, grachten en bermbeheer, dagelijks proper houden van de deelgemeenten.

De afdeling infrastructuur, wegenwerken:
Je staat o.a. in voor het onderhoud, in standhouden en renoveren van het gemeentelijk patrimonium (diverse gebouwen), onderhoud van straten en wegen, voetpaden en het beheer van het straatmeubilair in de deelgemeenten.

Vereisten:
Je beschikt over een grondige kennis van actuele werktechnieken en hebt enige ervaring inzake groenonderhoud, infrastructuur en/of wegenwerken. Je hebt een collegiale ingesteldheid, bent flexibel en een harde werker. Je bent bereid om buiten normale diensturen en in slechte weersomstandigheden te werken. Je bent in het bezit van een rijbewijs categorie B (rijbewijs BE, C of CE zijn een pluspunt). Ervaring van werken met graaflaadcombinaties, vorkheftruck, … zijn een pluspunt.

Aanbod:
Een contractuele functie van onbepaalde duur. Je brutoloon varieert tussen 1.782,64 euro en 2.010,50 euro. Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en tweede pensioenpijler.

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie van rijbewijs, en het recent uittreksel uit het strafregister uiterlijk op 7 september 2017 (poststempel geldt als bewijs) aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar of geef deze tegen ontvangstbewijs af in het administratief centrum. Informatie kun je bekomen bij de personeelsdienst (016 61 63 47) of via .

 

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be