A  A 
Share
THUISDIENSTEN

Wie een beroep wil doen op een thuisdienst van OCMW Rotselaar, betaalt daarvoor een financiële bijdrage die afhankelijk is van het gezinsinkomen. Het officiële reglement ervan vindt u op deze link.

Poetsdienst

De poetsdienst biedt hulp bij het wekelijks onderhoud van de woning van personen die hiervoor omwille van gezondheid of hoge leeftijd niet meer zelf kunnen instaan en geen beroep kunnen doen op derden. De hulp bedraagt maximum een halve dag d.w.z. 3 1/2 uur per week. De beslissing wordt genomen door het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD), na onderzoek en voorstel van de maatschappelijk werk(s)ter. De bijdrage van de klant is afhankelijk van zijn maandelijks inkomen en het aantal personen ten laste. De prijs bedraagt minimaal 1,49 euro, maximaal 20 euro per uur.

Klusjesdienst

Deze dienst richt zich tot personen met een bescheiden inkomen. De gevraagde taken kunnen bestaan uit een klein onderhoud en/of herstellingen zoals onderhoud van de tuin, schilderen, enz... De prijs van de klusjesdienst is afhankelijk van het inkomen: minimaal 2,23 euro, maximaal 30 euro per uur. Voor het gebruik van speciale gereedschappen zoals bosmaaier, grasmachine of motorfrees wordt een bijkomende bijdrage gevraagd.

Warme maaltijden aan huis

Gewone en dieetmaaltijden worden bezorgd aan personen die niet meer in staat zijn zelf te koken en die niet op hulp van derden kunnen rekenen. Toekenning gebeurt door het bijzonder comité voor de sociale dienst (afgekort BCSD) en na onderzoek door de maatschappelijk werk(s)ter. Voor de weekends kunnen diepvriesmaaltijden gebracht worden. De persoonlijke bijdrage wordt vastgesteld op basis van het inkomen: minimaal 3,35 euro, maximaal 6,20 euro per maaltijd.

Personenalarm voor bejaarden en personen met een handicap

Personen die minder goed te been zijn (bijvoorbeeld verhoogd risico op vallen) kunnen met dit systeem via een zendertje om de hals bij noodgevallen de hulpdiensten verwittigen. Zij sturen dan een vooraf opgegeven persoon of komen zelf indien niemand bereikbaar is. Een telefoonaansluiting is noodzakelijk omdat de verbinding via de telefoon tot stand komt. Huurprijs van het apparaat: 10, 15 of 20 euro per maand, afhankelijk van het inkomen.

Gratis boekbedeling voor bejaarden, personen met een handicap en langdurig zieken

Het OCMW brengt in samenwerking met de plaatselijke openbare bibliotheek maandelijks boeken aan huis. Eveneens grootletterboeken en gesproken boeken (cassettes) worden bedeeld. De dienst is gratis.

Minder-Mobielen-Centrale

Geïsoleerde minder-mobielen die het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken, kunnen voor verplaatsingen zoals bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis, familie, een beroep doen op vrijwillige chauffeurs. Gebruikers betalen € 0,30 per kilometer aan de chauffeur en een jaarlijks lidgeld van € 10 per persoon, of € 15 per koppel. Wie inschrijft na 1 juni, betaalt nog de helft van dit bedrag. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, mag het inkomen niet meer dan het dubbele van het leefloon bedragen (tarieven 2013).

Coördinatie en samenwerking in de thuiszorg voor zwaar zorgbehoevenden

De thuisdienst organiseert teamvergaderingen met alle betrokken hulpverleners en hun familie om de thuiszorg te coördineren en zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Middagrestaurant

Elke vrijdag wordt er een gezamenlijke warme maaltijd aangeboden in het dienstencentrum. Het menu is te verkrijgen op aanvraag. De prijs voor een maaltijd bedraagt 7 euro (soep, hoofdgerecht, dessert). 

Boodschappendienst

Inwoners van Rotselaar die niet zelf kunnen winkelen en geen beroep op andere diensten kunnen doen, kunnen gebruik maken van de boodschappendienst. Vrijwilligers halen uw boodschappenlijstje op en brengen alles bij u thuis. Vrijwilligers ontvangen een kilometervergoeding. Aanvragen voor de boodschappendienst gebeuren steeds via het Lokaal Dienstencentrum en niet aan de vrijwilligers.  

Gezelschapsdienst

Nood aan gezelschap? Dat kan! Op eenvoudige vraag zoekt het LDC voor u een vrijwilliger die u gezelschap houdt. De vrijwilliger verricht geen huishoudelijk werk maar mag wel noodzakelijke elementaire verzorging toedienen. De prijs bedraagt 2,50 euro per begonnen uur, met een minimum van 5 euro. Op een feestag bedraagt de vergoeding 3 euro per begonnen uur. Aanvragen gebeuren steeds via het LDC. 

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be