A  A 
Share
Mobiliteitsbeleid

Nieuw mobiliteitsplan sinds 2011

Het eerste mobiliteitsplan werd conform verklaard op 20 februari 2001.

Op basis van een sneltoets die werd uitgevoerd in 2008 werd er beslist om over te gaan tot een verbreding en verdieping van het bestaande plan.
Het studiebureau Vectris heeft de gemeente hierin bijgestaan.
De volledige studie impliceerde drie fasen (verkenningsnota, uitwerkingsnota en het beleidsplan) en duurde in totaal twee jaar.
Bij de opmaak van dit beleidsplan werd ook een participatietraject gevolgd, hiervoor werden infovergaderingen georganiseerd voor de inwoners, de adviesraden en de gemeenteraadscommissie.

Naar aanleiding van een aantal opmerkingen werd het plan aangepast.

Op 14 december 2010 werd het beleidsplan voorgelegd aan de Provinciale Auditcommissie die het conform hebben verklaard.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan richt zich naar het Mobiliteitsplan Vlaanderen, waarvan het de bepalingen aanvult op gemeentelijk niveau. Het gemeentelijk mobiliteitsplan kan op elk moment geheel of gedeeltelijk worden herzien. Het wordt ten minste om de vijf jaar geëvalueerd en zo nodig geheel of gedeeltelijk herzien.

Inhoud mobiliteitsplan

STOP-principe

Met dit beleidsplan wil de gemeente Rotselaar het verkeer op haar grondgebied op een duurzame en veilige manier organiseren. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het STOP-principe.
In eerste instantie wordt de nodige aandacht gegeven aan de Stappers. Om de verplaatsingen te voet voor korte afstanden aantrekkelijker te maken, worden een aantal maatregelen genomen: o.a. trage wegen die een rol kunnen spelen in het netwerk binnen de gemeente worden gerenoveerd en op een duidelijke en veilige manier aangesloten op het reguliere wegennet.
In tweede instantie wordt er voor gezorgd dat ook fietsen op een vlotte en veilige manier kan gebeuren (Trappers): veilige fietspaden op logische lokale en bovenlokale verbindingen en voldoende fietsenstallingen.
In derde instantie wordt het gebruik van het Openbaar veroer zoveel mogelijk gestimuleerd: o.a. aandacht voor kwaliteit van halteinfrastructuur, het verderzetten van de derdebetalersregeling (gratis belbus en nachtvervoer), aandacht voor doorstromingsmaatregelen op de belangrijkste assen binnen de gemeente.
In laatste instantie komt het Privé-vervoer aan bod. Via de wegencategorisering worden de meest aangewezen routes vastgelegd, de routes voor zwaar vervoer worden toegewezen en er wordt nagegaan hoe verkeersonveilige punten veiliger kunnen worden gemaakt.
Dit alles wordt ondersteund door een aantal flankerende maatregelen: campagnes naar de bevolking (Met belgerinkel naar de winkel, Mijn korte ritten,...), schoolvervoersplannen, de opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor ambachtelijke zone Wingepark en Danone,...

Mobiliteitstoets bij ruimtelijke projecten van een zekere omvang

Bij ruimtelijke projecten van een zekere omvang, die een impact hebben op de mobiliteit in de omgeving, zal steeds een mobiliteitstoets worden opgemaakt waarin voor elk aspect de knelpunten en de mogelijke oplossingen hiervan worden vastgelegd.

Stationsomgeving

Voor de volledige stationsomgeving wordt er voorzien in een masterplan waarin voldoende aandacht gaat naar de verkeersveiligheid en de toegankelijkheid van de volledige site en waarin de verschillende modi aan bod komen. Volgende ingrepen worden voorgesteld:
- door Infrabel wordt onderzocht of de parking voor wagens op 2 niveaus kan gebracht worden
- uitbouw van de halteinfrastructuur, zowel voor De Lijn als voor de NMBS
- uitbreiding fietsenstalling
- onderdoorgang voorzien voor het bereiken van de perrons met aandacht voor toegankelijkheid
- er zal ook onderzocht worden of de overweg in de toekomst vervangen kan worden door een tunnel
- uitbouw fietspunt-light

Openbaar vervoer

Op strategische plaatsen (Werchter brug, Rotselaar centrum en rotonde, Wezemaal centrum en het station) zullen in de toekomst grotere bushaltes worden uitgebouwd met het nodige comfort en fietsenstallingen.
Nachtbussen op vrijdag- en zaterdagnacht blijven behouden.
Er komt een betere verbinding met Haacht en een volledige uitbreiding van de belbuswerking.

Doortocht Wezemaal en Rotselaar: aandacht voor voetgangers en fietsers

Voor zowel de Aarschotsesteenweg (doortocht Wezemaal) en Stationsstraat/Provinciebaan (doortocht Rotselaar) wordt er aandacht geschonken aan de verbetering van de oversteekvoorzieningen voor voetgangers en fietsers, dient er over de volledige lengte voorzien te worden in een degelijke fietsinfrastructuur en een betere doorstroming, ook voor het openbaar vervoer, waarbij de verkeerslichtenregeling geoptimaliseerd dient te worden en ook de doorstroming aan de rotonde dient verbeterd.
Voor beide gewestwegen werd reeds een samenwerkingsovereenkomst afgesloten aangaande studie tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Rotselaar. Er zal eerst een streefbeeldstudie worden opgemaakt over het ganse traject om dan na inspraakvergaderingen te komen tot de concrete plannen.

Snelheidsbeperking

In Rotselaar centrum (Groenstraat, Parkstraat, Pastoriestraat en Kapelstraat) in in Wezemaal (Eekstraat en Eektweg) wordt er voorzien in woonerven in combinatie met een zone 30.
Zallaken zal voorzien worden van snelheidsbeperkende maatregelen zoals poorteffecten en aanplanting van hagen om zo te komen tot een zone 50.

Punctuele dossiers

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan volgende punctuele dossiers:
- fietspad aan de kapel in Rotselaar-Heikant
- kruispunt Kerkhofstraat – Steenweg op Wezemaal
- Heirbaan
- Klein-Vlasselaar
- Walstraat en Demerbroekstraat met kruising Nieuwebaan
- toegang recreatiedomein Ter Heide

Suggesties MAR

Vanuit de Milieuadviesraad werden ook een aantal suggesties gedaan die werden opgenomen in het nieuwe beleidsplan. Zo zal er een autodeelproject worden opgestart en worden er een aantal oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen uitgebouwd.

Fietspromotiecampagnes

Via de jaarlijks weerkerende fietspromotiecampagnes blijft de gemeente ook de inwoners sensibiliseren om meer de fiets te gebruiken. Buiten de campagnes ‘Met belgerinkel naar de winkel’, ‘Mijn korte ritten’, ‘Ik kyoto’ en ‘Duurzaam naar school’ wordt er ook gewerkt aan een nieuwe campagne om pendelaars aan het station van Wezemaal te overtuigen meer met de fiets te komen.

De verkenningsnota kan je hier bekijken.

De uitwerkingsnota deel 1 en deel 2

De milieutoetsing

Snelheidszones

Geharmoniseerde snelheidsregimes

Het SOV (Strategisch Overleg Verkeersveiligheid )organiseerde in 2004 informatievergaderingen over de invoering van geharmoniseerde snelheidsregimes in de gemeenten van Vlaams-Brabant.
De aanbeveling van het SOV is erop gericht dat in zo veel mogelijk Vlaams-Brabantse gemeenten, buiten de bebouwde kommen, de snelheidsregimes aangepast worden aan de regeling die reeds is ingevoerd op het merendeel van de gewestwegen. Het is immers duidelijk gebleken dat de toepassing van éénduidige snelheidsregimes op termijn de verkeersveiligheid bevorderen, na de invoering wordt een daling van het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers vastgesteld. Lagere gereden snelheden zorgen voor minder, en minder ernstige, ongevallen. De harmonisering kan tevens de verwarring bij de weggebruikers over de geldende snelheidslimieten wegnemen. De invoering van snelheidszones laat een duidelijke afstemming van de snelheidsregimes op onze wegen toe.

Wat betekent dit voor Rotselaar?

Onze gemeente had in 2004 reeds een principieel akkoord hierover.
Na verschillende vergaderingen gehad te hebben met de politiezone BRT (Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo), de gemeenten van deze zone en de provincie Vlaams-Brabant heeft ook onze gemeente op de gemeenteraad een aanvullend reglement hierover goedgekeurd.
Over het algemeen zal er in onze gemeente een zone 70 ingevoerd worden. Buiten deze zone 70 zal er nog op een kort gedeelte van de Provinciebaan 90km/u toegelaten worden, er zullen ook nog andere zones zijn waar een snelheidsbeperking van 50km/u zal gelden, zones met 30km/u en de bebouwde kommen waar uiteraard ook een snelheidsbeperking van 50km/u geldt.


 

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be