A  A 
Share
INSPRAAK: tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen (19/12/2012)
Ter voorbereiding van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen kun je vanaf 19 december 2012 reageren op drie documenten. De documenten die momenteel ter inzage liggen zijn:

  • het tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van deze tweede generatie plannen
  • het voorontwerp van de Tweede Waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties)
  • het kennisgevingsdocument voor de milieubeoordeling.

Werken aan tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen

De stroomgebiedbeheerplannen bevatten de maatregelen die Vlaanderen neemt om de toestand van het watersysteem te verbeteren. De eerste stroomgebiedbeheerplannen werden vastgesteld in 2010 en betreffen de periode 2010-2015. De uitvoering van de maatregelen is in volle gang en de voortgang ervan wordt opgevolgd.
Tegen 2015 wordt een tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen opgemaakt, opnieuw voor zes jaar. Daarin neemt men voor de eerste keer ook overstromingsrisicobeheerplannen op, met maatregelen om mens en milieu beter tegen overstromingen te beschermen. De ontwerpen van deze plannen zullen vanaf halfweg 2014 voorgelegd worden aan bevolking en middenveld.

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) nodigt je uit om deel te nemen aan het openbaar onderzoek van volgende documenten ter voorbereiding van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas:

  • Het tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen
  • Tweede waterbeleidsnota waarin de waterbeheerkwesties geïntegreerd zijn.
  • Kennisgevingsdocument voor de milieubeoordeling in het kader van het plan-MER

Alle documenten zijn consulteerbaar via www.volvanwater.be.

1. Tijdschema en werkprogramma

Het tijdschema en werkprogramma geeft een overzicht van de planning en de organisatie van het proces tijdens het voorbereidingstraject voor de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden. Ook het juridisch en organisatorisch kader en enkele relevante recente ontwikkelingen en lopende processen komen aan bod.
Inspraak tot 18 juni 2013: www.volvanwater.be

2. Tweede waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties)

Het voorontwerp van de tweede waterbeleidsnota geeft een overzicht van de te behandelen waterbeheerkwesties en prioriteiten, een algemene beleidsvisie en een aantal specifieke krachtlijnen om deze visie te realiseren. De waterbeleidsnota gaat de planvorming vooraf en bevat dus geen concrete acties of maatregelen. De eerste waterbeleidsnota dateert van 2005. Deze moet voor eind 2013 herzien worden en daarna elke zes jaar.

In het voorontwerp van de tweede waterbeleidsnota geven vijf krachtlijnen de grote doelstellingen van het integraal waterbeleid aan. Elke krachtlijn (behalve de vijfde) wordt ingeleid door (minstens) een waterbeheerkwestie. Deze kwestie omvat de voornaamste probleempunten rond het thema. De visie van elke krachtlijn geeft aan hoe deze probleempunten aangepakt worden.
Inspraak tot 18 juni 2013: www.volvanwater.be

3. Kennisgevingsdocument voor de milieubeoordeling

De stroomgebiedbeheerplannen moeten ook voldoen aan de essentiële kenmerken van de milieueffectrapportage. Hiervoor werd een kennisgevingsdocument opgesteld dat aangeeft hoe het plan-MER uitgewerkt zal worden.
Het eerste deel van de kennisgeving behandelt de stroomgebiedbeheerplannen zelf: “Wat is de doelstelling van deze plannen? Wat houden de plannen juist in? Wie staat in voor de opmaak ervan?...” Het tweede deel gaat in op de methode die zal gebruikt worden om de mogelijke milieueffecten van de stroomgebiedbeheerplannen te omschrijven en te beoordelen op hun significantie.

Opmerkingen kunnen tot 18 februari 2013 overmaakt worden aan het gemeentebestuur


Opmerkingen kunnen tot 18 februari 2013 ook rechtstreeks gestuurd worden aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer

  • Schriftelijk: Departement Leefmilieu, Natuur en EnergieDienst MilieueffectrapportagebeheerInspraak Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en MaasKoning Albert II-laan 20 bus 81000 Brussel
  • Via e-mail: mer@vlaanderen.be met vermelding 'Inspraak Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas'

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

De CIW staat in voor de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas en voor de voorbereidende documenten. De CIW is een ambtelijk overlegplatform waarin alle instanties vertegenwoordigd zijn die een essentiële rol in het waterbeleid vervullen. Meer informatie over het integraal waterbeleid en over de CIW vindt u op www.integraalwaterbeleid.be.
Twee Europese richtlijnen vormen de basis voor de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen: de kaderrichtlijn Water uit 2000 en de Overstromingsrichtlijn uit 2007. Beide richtlijnen zijn in Vlaanderen omgezet via het decreet betreffende het integraal waterbeleid.
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be