A  A 
Share
Gemeente Rotselaar rationaliseert budget in nieuwe legislatuur (18/01/2013)

Bij het opmaken van de meerjarenbegroting en het budget voor de bestuursperiode 2013-2019 neemt de gemeente Rotselaar enkele noodzakelijke maatregelen. Door de stijgende pensioenkosten en de invloed van de aanslepende financieel-economische crisis, moet het - net zoals andere gemeenten en steden - op zoek naar het juiste financiële evenwicht. Dat doet de gemeente Rotselaar in de eerste plaats door de eigen uitgaven te rationaliseren.

Bij het opmaken van de meerjarenbegroting en het budget voor de bestuursperiode 2013 - 2019 wordt de gemeente Rotselaar geconfronteerd met enkele nieuwe uitdagingen. Enerzijds is er een vermindering van de inkomsten (o.a. het wegvallen van eenmalige inkomsten en dividenden uit de Gemeentelijke Holding, de daling van belastingopbrengsten en het snoeien door de bovenlokale overheden in subsidies en werkingsmiddelen). Anderzijds schuiven de hogere overheden steeds meer taken en verantwoordelijkheden naar de lokale besturen en is het verwachtingspatroon van de inwoners gestegen op vlak van dienstverlening en infrastructuur. De aanslepende bankencrisis en verplichte hogere marges die de banken nemen, zorgen ervoor dat een herschikking van de leningen niet noodzakelijk tot schuldafbouw leidt. Ten slotte leggen ook de drastische verhoging van de patronale bijdragen en pensioenlasten (van 25% in 2012 naar 34% in 2016: + € 200.000 jaarlijks) voor het personeel een zware druk op de gemeentelijke begroting.

Besparing in eigen werking

In de eerste plaats levert het bestuur de grootst mogelijke inspanning om besparingen door te voeren binnen de eigen werking. Op een aantal gebieden, zoals politie en brandweer, kan en mag niet bespaard worden. Op het vlak van infrastructuur is de voorbije twaalf jaar een noodzakelijke inhaalbeweging gemaakt en zullen er de komende jaren dan ook geen grote infrastructuurwerken meer moeten gebeuren. Dankzij een kritische opmaak van de begroting en een betere samenwerking met onder andere het OCMW realiseert de gemeente een interne besparing van meer dan een half miljoen euro (€ 600.000) in de eigen werkingskosten. Onder meer door het fors terugschroeven van de receptiekosten (-30%) en een rationalisering van het personeelsbestand: in de toekomst zal nog slechts 1 op 3 personeelsleden worden vervangen.

Het DIFTAR-systeem (afvalophaling- en verwerking), dat in 2008 werd ingevoerd, zal worden aangepast. Uit een grondige evaluatie blijkt dat de gemeente jaarlijks maar liefst 600.000 euro moet bijpassen. De gemeente streeft naar een kostendekkend systeem volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. De stort- en stopkosten en de verwerkingskosten van DIFTAR zullen geïndexeerd worden zodat het milieu- en recyclagebeleid ook in de toekomst gegarandeerd blijft. De gemeente voorziet in het nieuwe financieringssysteem nog steeds een bijdrage uit de algemene inkomsten, maar dit aandeel moet dalen. Daarnaast wordt onderzocht of een forfaitaire bijdrage kan worden ingevoerd om onder meer de basiskosten van het containerpark te financieren en de algemene reinheid in de gemeente te verzekeren.

Aanpassing opcentiemen

Ook de opcentiemen op onroerende voorheffing worden noodzakelijk geactualiseerd. De huidige belastingtarieven zijn onhoudbaar aangezien de laatste aanpassing van 1995 (personenbelasting) en 2001 (onroerende voorheffing) dateert. Met een aanpassing van 1200 naar 1450 punten (opcentiemen onroerende voorheffing) streeft Rotselaar ernaar zich onder het Vlaams gemiddelde te blijven positioneren. De belastingdruk wordt op die manier rechtvaardig gespreid omdat ook de niet-inwoners via de onroerende voorheffing bijdragen en mee betalen voor de gemeentelijke dienstverlening. Het is de expliciete keuze van het bestuur om niet te raken aan de aanvullende personenbelasting en deze te behouden op 6,5% - wat ver onder het Vlaamse gemiddelde van 7,4% ligt.

In 2013 wordt een beleidsplan voor de bestuursperiode 2014-2019 uitgewerkt. Toekomstige projecten zullen steeds voorzichtig en weloverwogen worden uitgevoerd, met een maximale benutting van mogelijke subsidies.

Projecten 2013

  • start rioleringswerken en weginfrastructuur Beukenlaan
  • afwerking nieuwe kunstenacademie Rotselaar-Heikant
  • nieuwe stookplaats Kleuteronderwijs Wezemaal
  • fiets- en voetgangerstunnel Abdijlaan (subsidie)
  • herstel Dijlekant (100% subsidie)
  • heraanleg Tweebruggenstraat + Werchterplein (65% Europese subsidie plattelandsontwikkeling) - ontwerp 2013, uitvoering 2014
  • aanpak doortochten Wezemaal en Rotselaar-centrum: studiebureau is aangesteld en planning gestart in samenwerking met de Vlaamse Overheid. Er komt een ruime consultatie van inwoners, lokale ondernemers en scholen.
  • aanleg groene long Rotselaar rond de Wingevallei
  • wijkkantoor Politie in Rotselaar-centrum
  • afwerking gemeentelijke loods Beversluis (meer stockageruimte met brand- en inbraakbeveiliging).

Met deze rationalisering neemt de gemeente Rotselaar de nodige maatregelen om structureel tot een begroting in evenwicht te komen en de dienstverlening aan de inwoners op een kwaliteitsvolle manier verder te zetten. Dit alles met als uitgangspunt een efficiënte bestuursaanpak en een rechtvaardige en billijke verdeling van mogelijke lasten.

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be