A  A 
Share
Streekeigen bomen en struiken in je tuin (09/10/2013)
Met de winter in aantocht, komt ook het ideale moment er weer aan om bomen en struiken te planten.

Met streekeigen bomen en struiken sluit je tuin als het ware naadloos aan op het landschap in je streek. Vogels, vlinders, egels e.d. moeten dan geen bocht maken om je tuin heen. Zelf heb je ook baat bij streekeigen groen, want het is goedkoper. Bovendien groeit het sneller en gaat het langer mee. Het is beter aangepast aan ons klimaat en beter bestand tegen ziekten en plagen.

Kies in je tuin voor planten die van nature in de streek voorkomen. De dierenwereld die daarbij hoort, komt (of blijft) dan vanzelf. Zo kun je toch iets terugdoen voor de rake klappen die de natuur nog steeds te incasseren krijgt van industrie, landbouw, wegen- en woningbouw.

Waar?

Je moet minstens je haag of afsluiting uit streekeigen soorten samenstellen. Er zijn genoeg soorten van bij ons die dicht afsluiten, zoals beuk en haagbeuk - en taxus blijft zelfs groen! Met gratis vogels en vlinders er bovenop! Ook voor solitaire bomen kan je voor streekeigen soorten kiezen. Nog leuker is natuurlijk een gemengd bosje, om een hoek op te vullen, om een onfraai uitzicht te camoufleren of gewoon om meer natuur te krijgen. Andere mogelijkheden zijn een houtkant, een knotbomenrij, een struikenborder …

Mogen en niet mogen

De wet spreekt een woordje mee als het over planten langs perceelsranden gaat:

  • Op een perceelsgrens mag je alleen planten als je buur ermee akkoord gaat (best een schriftelijke overeenkomst).
  • Hagen die niet gemeenschappelijk zijn moeten 50 cm van de grens staan.
  • Hoogstammige bomen moeten 2 m van de grens staan.
  • Bosaanplanting mag niet op minder dan 6 m van landbouwgrond (op het gewestplan).

Opgelet: plaatselijk kunnen afwijkende gebruiken heersen!

Overzicht streekeigen bomen en struiken

Lijst van inheemse boom- en struiksoorten in Vlaanderen

Wetenschappelijke naam                          Nederlandse naam                                     
acer pseudoplatanus gewone esdoorn*
fagus sylvatica beuk
fraxinus excelsior gewone es
pnus sylvestris grove den             
prunus avium zoete kers   
quercus robur zomereik
alnus glutinosa zwarte els      
betula pendula ruwe berk
betula pubescens zachte berk
carpinus betulus haagbeuk
cornus sanguinea rode kornoelje
corylus avellana hazelaar
crataegus monogyna éénstijlige meidoorn
populus canescens grauwe abeel
populus tremula ratelpopulier
prunus spinosa sleedoorn
quercus petraea wintereik
rhamnus frangula sporkehout
sambucus nigra gewone vlier
sorbus aucuparia wilde lijsterbes
Tilia cordata winterlinde
Tilia platyphyllos zomerlinde
Viburnum opulus gelderse roos
* soort wordt beter niet aangeplant
(snelle spontane vestiging)

Inheemse boom- en struiksoorten met beperkt verspreidingsgebied in Vlaanderen Aanplanting slechts aan te raden na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Acer campestre spaanse aak
Berberis vulgaris zuurbes
Cornus mas gele kornoelje
Crataegus sp., behalve monogyna meidoorn
Euonymus europaeus wilde kardinaalsmuts
Hippophae rhamnoides duindoorn
Ilex aquifolium hulst
Juniperus communis jeneverbes
Ligustrum vulgare wilde liguster
Malus sylvestris spp. Sylvestris wilde appel
Mespilus germanica mispel
Myrica gale wilde gagel
Prunus padus vogelkers
Populus nigra zwarte populier
Rhamnus cathartica wegedoorn
Ribes sp bessen
Rosa sp rozen
Salix sp wilgen
Sambucus racemosa trosvlier
Sarothamnus scoparius brem
Taxus baccata taxus 
Ulex europaeus gaspeldoorn
Ulmus glabra ruwe iep
Ulmus laevis steeliep
Ulmus minor gladde iep

Als je plantgoed bestelt, geef je best ook de wetenschappelijke naam op, om bv. te voorkomen dat jij beuk voor een haag vraagt en de leverancier denkt dat je haagbeuk bedoelt. Vraag uitdrukkelijk de wildvorm, d.w.z. de vorm waaronder de plant in de natuur voorkomt. Veredelde vormen, zogenaamde cultivars, hebben vaak minder van de hogergenoemde voordelen!

Meer info: www.natuurenbos.be en www.inbo.be
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be