A  A 
Share
Beleidsplan 2014-2019: een plan voor de toekomst (18/12/2013)

EEN PLAN VOOR DE TOEKOMST
Beste inwoner,
 
De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen.

Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle groei. Dit beleidsplan bevat de belangrijkste uitdagingen voor een kwalitatief en financieel gezond beleid met oog voor de uitdagingen van de volgende generaties.

De voorliggende tekst vat het werk samen van het intensief overleg dat in het afgelopen jaar gevoerd werd. De gemeentelijke diensten hebben een belangrijke voorbereidende opdracht vervuld. Bovendien heeft elke adviesraad dit plan uitgebreid besproken en hun thema’s positief geadviseerd. De komende jaren zal dit beleidskader, in nauwe samenspraak met de gemeentelijke adviesraden, verder worden ingevuld.

Bij het begin van deze legislatuur werd een nieuw boekhoudsysteem geïntroduceerd. De Beheers- en Beleidscyclus (BBC) zet het gemeentebestuur aan om een duurzaam en gericht meerjarenplan op te maken. Dankzij een kritische doorlichting van de begroting en interne efficiëntiewinsten - onder meer een betere samenwerking met het OCMW - realiseert de gemeente deze legislatuur een gezonde begroting in evenwicht.

Rotselaar blijft de lat hoog leggen: we houden het ambitieuze niveau aan op vlak van onderwijs, cultuur, sport, kinderopvang en jeugd. Naast de meest moderne infrastructuur stelt de gemeente ook unieke faciliteiten voor sport, cultuur en recreatie ter beschikking van alle inwoners en verenigingen. Dit beleid wil inzetten op kwaliteit: een klantvriendelijke dienstverlening waarbij u als inwoner centraal staat.

Daarnaast worden er gedurfde keuzes gemaakt. Het gemeentebestuur werkt een sterke visie uit over mobiliteit, ruimtelijke ordening en handelskernversterking. Deze visie zal beeldbepalend zijn voor de toekomst van Rotselaar in de volgende decennia.

We zetten actief in op de ondersteuning en integratie van de meest kwetsbare gezinnen in de gemeente. Onze inspanningen voor het sociale beleid tekenen zich niet alleen af in een doorgedreven investering in het OCMW, maar lopen als een rode draad doorheen alle gemeentelijke bevoegdheden. En dat geldt ook voor ons streven naar een duurzame gemeente: Rotselaar engageert zich tot de concrete doelstelling om 20% minder CO2-uitstoot te genereren tegen 2020.

Dit beleidsplan is een gemeenschappelijk project met de ganse bevolking. We vertrouwen dan ook op uw suggesties en medewerking om dit plan de komende jaren verder te realiseren. Samen maken we de toekomst van Rotselaar.

Namens het College van Burgemeester en Schepenen


Dirk Claes
Burgemeester Rotselaar

 

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be