A  A 
Share
De gemeente verzamelt info over de schade door stormweer van 3 januari 2014 (07/01/2014)

Bij alle gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant werden schaderamingen opgevraagd met het oog op het samenstellen van een dossier om deze extreme weersomstandigheden te laten erkennen als algemene ramp. Pas nadat de Ministerraad zich heeft uitgesproken over een erkenning tot algemene ramp en nà de publicatie van de erkenning tot algemene ramp in het Belgische Staatsblad kunnen aanvragen voor een tussenkomst via het Rampenfonds ingediend worden.

Wat kan je nu doen:

Contacteer je verzekeraar:
Indien u schade hebt geleden door een rampspoedige gebeurtenis (zoals stormen, overstromingen of hevige onweders), kunt u best zo spoedig als mogelijk hiervan melding maken bij uw verzekeraar. Vanaf 1 maart 2006 moeten al de nieuwe brandverzekeringscontracten voor alle risico's die vallen onder de brandverzekering "eenvoudige risico's" verplicht de dekking natuurrampen bevatten. Dit betreft hoofdzakelijk woningen, kantoren en kleinhandelszaken.

Best verzamelt u zoveel bewijzen van de schade als mogelijk

  • maak foto's
  • maak een nauwkeurige inventaris van de schade op
  • houd alle bewijzen van vernietiging (zoals foto's), herstelling of vervanging van goederen bij.

Contacteer je gemeente:
Mail de foto’s en de ramingen van de kosten door naar of maak het over via de post naar gemeente Rotselaar, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar ten laatste tegen 15 januari 2014. Deze gegevens zullen gebruikt worden om over te maken aan de Gouverneur (zie stap 1 in onderstaand schema).

Procedure in het kort:

Stap 1: verzamelen van gegevens

De gemeente verzamelt de nodige gegevens (foto’s en ramingen) van de inwoners en maakt ze over aan de Gouverneur. De Gouverneur maakt de gegevens over aan de Minister van Binnenlandse zaken.

Stap 2: erkenning natuurramp

De Minister van Binnenlandse zaken laat het uitzonderlijk karakter (natuurkundig en financieel) van de ramp onderzoeken. Is het natuurfenomeen niet uitzonderlijk, dan wordt de ramp niet erkend. Indien wel, valt de beslissing tot erkenning op de Ministerraad en wordt dit besluit ondertekend door de Koning.

Stap 3: aanvraag schade

Als u slachtoffer bent van een natuurramp kunt u een aanvraag om financiële tussenkomst indienen vanaf publicatie van het Koninklijk Besluit in het Belgische Staatsblad. U moet de aanvraag indienen uiterlijk de laatste dag van de derde maand volgend op de maand waarin de erkenning als algemene ramp is verschenen in het Belgische Staatsblad.

Meer info http://www.crisisvlaamsbrabant.be/rampenschade/

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be