A  A 
Share
Grote opkomst infovergaderingen doortochten: start participatietraject met inwoners (26/03/2014)
Grote opkomst infovergaderingen doortochten

Start participatietraject met inwoners

De gemeente Rotselaar ontving gisteren (25 maart) meer dan 550 geïnteresseerde inwoners voor twee infovergaderingen over de heraan te leggen gewestwegen door de dorpskernen van Wezemaal en Rotselaar. Met een participatietraject wil het gemeentebestuur al in de startfase de inwoners betrekken bij de keuzes die zullen moeten gemaakt worden. In twee opeenvolgende infomomenten werden de mogelijke trajecten uit de doeken gedaan. Tot 25 april kan iedereen zijn ideeën en suggesties overmaken aan het gemeentebestuur. Geïnteresseerde inwoners kunnen ook deel uitmaken van een klankbordgroep die de plannen nauwgezet zal opvolgen.

Het is uniek om de inwoners, handelaars en adviesraden al in deze startfase bij het denkproces te betrekken, maar de gemeente Rotselaar hoopt op die manier tot een lange termijnvisie te komen voor een veilige en leefbare toekomst van de gemeente die de steun van de inwoners kan wegdragen.

Leefbare dorpskernen

De gemeente Rotselaar en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken samen aan de herinrichting van de N19 (Aarschotsesteenweg - Wezemaal) en N229 (Stationsstraat / Provinciebaan - Rotselaar). Ook de Holsbeeksesteenweg (vanaf rotonde tot aan de E314) is een gewestweg die zal worden uitgerust met nieuwe riolering en gescheiden fietspaden. De doortochten in Rotselaar en Wezemaal zullen worden vernieuwd met het oog op meer verkeersveiligheid, een leefbare buurt en vlot verkeer. De gemeente Rotselaar besteedt hierbij ook bijzondere aandacht aan de versterking van de dorpskernen en het aantrekken van nieuwe winkels.

Trajecten

Dinsdag 25 maart werden de voorlopige varianten toegelicht die door studiebureaus Grontmij (mobiliteit) en BUUR (ruimtelijke visie) werden uitgetekend. Nadien kregen alle inwoners de kans om de verschillende trajecten op grote plannen te bestuderen. De aanwezigen gingen er rechtstreeks in dialoog met de gemeente Rotselaar en AWV, die wegbeheerder is. Zo werden op deze infoavond al heel wat interessante voorstellen verzameld.

Informatie

De informatie die gisteren getoond werd, staat vanaf vandaag on-line op www.rotselaar.be/doortochten Je kan er de presentaties downloaden maar ook je kandidatuur stellen voor de klankbordgroep die wordt opgericht om over de verdere plannen mee te helpen nadenken. De website zal vanaf nu worden aangevuld met nieuwe informatie die ook meegenomen wordt in het gemeentelijke informatiemagazine ‘Info Rotselaar’.

Inspraak

Nog tot 25 april 2014 kunnen suggesties en ideeën aan het gemeentebestuur overgemaakt worden per e-mail naar of per post naar de dienst Communicatie, Provinciebaan 20 – 3110 Rotselaar. De gemeente Rotselaar verwerkt de voorstellen van de inwoners, samen met de adviezen van de gemeentelijke adviesraden en de Gemeenteraadscommissie en spreekt zich nadien uit over de verschillende varianten. Dit gemotiveerd advies van inwoners en adviesraden vormt mee de basis van het verdere ontwerpproces.

Verdere procedure

Het advies dat op die manier tot stand komt zal worden voorgelegd aan de IGBC, de Intergemeentelijke begeleidingscommissie die zal beslissen welke variant in een volgende studiefase verder wordt uitgewerkt. De IGBC bestaat onder andere uit de gemeente Rotselaar, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn, de Vlaamse Overheid en de Provincie Vlaams-Brabant. Pas nadien wordt er gestart met het uitwerken van gedetailleerde plannen. De inwoners zullen hierbij natuurlijk worden betrokken via nieuwe inspraakrondes. Definitieve plannen worden ten laatste tegen het voorjaar van 2016 verwacht.

Klankbordgroep

Ook in de volgende fasen (visievorming, planning, uitvoering) worden de inwoners uitgenodigd voor inspraak en overleg o.a. via een klankbordgroep waarin wie wil meedenken de mogelijkheid krijgt om actief mee te werken aan de vernieuwing van de doortochten. Deze klankbordgroep, zal met de Verkeersadviesraad en de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GeCoRo) regelmatig samenkomen om het gemeentebestuur te adviseren. Wie lid wil worden van de klankbordgroep, kan zich kandidaat stellen.

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be