A  A 
Share
Doortochten Rotselaar en Wezemaal: adviezen Gecoro, VAR en Verenigde Commissie (08/07/2014)
De Gecoro en de Verkeersadviesraad (VAR) vergaderden respectievelijk op 4 en 5 juni over het project 'Doortochten'. Zij stelden beiden een advies op -rekeninghoudend met de ontvangen input van de bewoners- dat door het college van burgemeester en schepenen wordt meegenomen naar de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC). Ook bij de verdere uitwerking van de trajecten worden deze adviezen mee in acht genomen.

Op 11 juni 2014 vond een verenigde gemeenteraadscommissie plaats waarbij ook de suggesties van de gemeenteraadsleden werden opgenomen in een adviserend verslag.

Op 23 juni 2014 formuleerde ook het college van burgemeester en schepenen haar advies, rekening houdend met de suggesties van de inwoners en de adviezen van de adviesraden en de verenigde commissie.

Alle adviezen worden voorgelegd op de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC).

De GBC is een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum waarin de betrokken partners (o.a. gemeente Rotselaar, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de Vlaamse Overheid en de Provincie Vlaams-Brabant) samen mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen tot oplossingen uitwerken. De GBC is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan. Elk van de vaste leden en de aanwezige variabele leden hebben één stem waarbij zij zich uitspreken over het plan of project. Uitdrukkelijk bezwaar van één van de vaste leden of aanwezige variabele leden leidt tot het ontbreken van de consensus.

Indien er op de GBC geen concensus wordt bekomen tussen de verschillen de partijen, volgt een bespreking in de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC). De RMC is een overlegorgaan waar de projecten worden besproken waarover in de GBC geen consensus is gevonden. Als de kwaliteitsadviseur een gunstig advies geeft, kan naar de volgende projectfase overgegaan worden. Bij een ongunstig advies moet de nota opnieuw in de GBC voorgelegd worden nadat deze werd aangepast.

Richtdatum voor de definitieve plannen van beide doortochten is nog steeds 2016.

Je kunt alle adviezen terugvinden op www.rotselaar.be/doortochten in de documentenlijst 'PARTICIPATIE' rechts op de pagina.

Houd de website zeker in de gaten voor het verdere verloop van het project 'Doortochten'.
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be