A  A 
Share
Doortochten Rotselaar en Wezemaal: klankbordgroepen (25/08/2014)

Adviezen Gecoro, VAR en Verenigde Commissie

De Gecoro en de Verkeersadviesraad (VAR) vergaderden respectievelijk op 4 en 5 juni over het project ‘Doortochten’. Zij stelden beiden een advies op -rekeninghoudend met de ontvangen input van de bewoners- dat door het college van burgemeester en schepenen wordt meegenomen naar de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC). Ook bij de verdere uitwerking van de trajecten worden deze adviezen mee in acht genomen.
Op 11 juni 2014 vond een verenigde gemeenteraadscommissie plaats waarbij ook de suggesties van de gemeenteraadsleden werden opgenomen in een adviserend verslag.
Op 23 juni 2014 formuleerde het college van burgemeester en schepenen haar advies, rekening houdend met de suggesties van de inwoners en de adviezen van de adviesraden en de verenigde commissie.
Alle adviezen worden voorgelegd op de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC), een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum waarin de betrokken partners (o.a. gemeente Rotselaar, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de Vlaamse Overheid en de Provincie Vlaams-Brabant) samen mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen tot oplossingen uitwerken. De GBC moet tot een consensus komen alvorens er een beslissing kan worden doorgevoerd.

Klankbordgroepen

De klankbordgroepen zijn inmiddels samengesteld. Met de klankbordgroepen wil de gemeente de inwoners actief laten meedenken over de verdere invulling van de doortochttrajecten. De gemeente kreeg heel wat reacties binnen van gemotiveerde inwoners. In elke klankbordgroep zetelen uiteindelijk 25 kandidaten, aangevuld met leden van de Verkeersadviesraad en de GeCoRo. Van zodra de plannen voor beide doortochten worden opgesteld, komen ook de klankbordgroepen voor de eerste keer samen. De gemeente Rotselaar hoopt dit alles in het najaar van 2014 te starten.

Alle informatie over de doortochten op www.rotselaar.be/doortochten

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be