A  A 
Share
Masterplan Rock Werchter: een afsprakenkader en toekomstvisie voor de omgeving van de festivalweide (10/03/2015)

Werchter, dinsdag 3 maart 2015 -  Naar aanleiding van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Rock Werchter (in 2006), en de herziening ervan (in 2012), werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeentebesturen van Rotselaar en Haacht, Live Nation Festivals, Altsien/Werchter Park + Stage Invest en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Hierin werd ook afgesproken een masterplan op te stellen waarin een toekomstvisie voor de omgeving van de festivalweide wordt uitgewerkt.  Dat plan is inmiddels opgemaakt. Het werd gisteren in cultuurhuis 'de Jack-Op' in Werchter voorgesteld aan de inwoners van de gemeentes Rotselaar en Haacht en de pers. Vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties waren present om vragen te beantwoorden en bijkomende informatie te delen met de inwoners. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant verklaarde zich op 12 februari reeds akkoord met het uitgewerkt voorstel tot masterplan.  Het masterplan werd voor advies voorgelegd aan de gecoro’s (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) van Haacht en Rotselaar. Later deze maand ligt het masterplan ter advies op de gemeenteraden van Rotselaar en Haacht. Vervolgens gaat het voor definitieve goedkeuring terug naar de deputatie van de Provincie.

Het RUP Rock Werchter maakt het organiseren van activiteiten op de festivalsite mogelijk waaronder een bepaald aantal hoogdynamische occasionele recreatieve evenementen (=de festivals). Deze evenementen hebben een impact op de ruime omgeving en vragen om randvoorwaarden die niet binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan vastgelegd kunnen worden.  Het nu voorgestelde masterplan is een afsprakenkader om de activiteiten op en naast het Festivalpark maximaal te verzoenen met de wensen van de bezoekers, de bewoners en de omgeving.  Het masterplan en bijhorend actieplan heeft op zich geen afdwingbaar karakter. Het beschrijft werkpunten en uitvoeringsaspecten.   De effectieve juridische vertaling gebeurt in gemeentelijke politieverordeningen die de gemeentes Rotselaar en Haacht elk jaar opstellen.

In het nu voorgestelde masterplan komen een aantal aspecten uitgebreid aan bod. Zo worden er voorstellen geformuleerd voor een efficiënte lokalisatie en uitbating van camping- en parkeervoorzieningen. Ook voor de standen buiten het Festivalpark zijn richtlijnen uitgewerkt. Voor publiciteitsvoorzieningen worden kwaliteitsvoorwaarden bepaald. De krachtlijnen van het te voeren mobiliteitsplan worden vastgelegd. Er is eveneens bepaald dat op de sites van de nevenactiviteiten het afvalwateraspect een belangrijk aandachtspunt dient te zijn evenals recyclage en de beperking van afval.

Door ruimtelijke randvoorwaarden, organisatorische omstandigheden en wetgeving, allen aan verandering onderhevig, moet het masterplan een document zijn dat kan inspelen op veranderende situaties. Een kernwerkgroep die regelmatig overlegt op technisch niveau wordt aangesteld. Deze werkgroep, bestaande uit leden van alle betrokken organisaties aangevuld met een vertegenwoordiger van ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) en de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), zal de inhoud van met masterplan Rock Werchter jaarlijks evalueren en kan bij consensus overgaan tot (gedeeltelijke) herziening van het masterplan.

Masterplan Rock Werchter
Presentatie infomoment 2 maart 2015

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be