A  A 
Share
Rotselaar lanceert klimaatactieplan (18/12/2015)

Klimaatactieplan Rotselaar 2020: samen voor een groene toekomst

Het gemeentebestuur van Rotselaar stelde op de gemeenteraad van 17 december haar klimaatactieplan 2015-2020 voor. Een plan met maar liefst 80 concrete initiatieven om de CO2-uitstoot in Rotselaar met 20% te verminderen en zo de belangrijke klimaatdoelstellingen voor 2020 te realiseren.

De komende jaren wordt er wereldwijd ingezet op het beschermen en verbeteren van het klimaat. De gemeente Rotselaar heeft een ambitieus en concreet plan klaar met 80 initiatieven voor een groene gemeente en een beter klimaat.

Vijf belangrijke actiedomeinen
Het klimaatactieplan Rotselaar 2020 concentreert zich op vijf domeinen die een grote invloed hebben op het klimaat: woningen en gebouwen, mobiliteit, industrie, hernieuwbare energie en natuur.

Uit de gemeentelijke nulmeting blijkt namelijk dat de uitstoot van gezinnen, gebouwen van inwoners en bedrijven, autoverkeer en industrie samen verantwoordelijk zijn voor 90% van de CO2-uitstoot in Rotselaar.

Samenwerken voor het klimaat
De voorbije maanden werden inwoners en bedrijven alvast warm gemaakt voor het klimaatactieplan. Op Piknik Musik konden inwoners zelf hun creatieve groene ideeën kwijt. In oktober organiseerde de gemeente -in samenwerking met VOKA- nog een succesvol klimaatontbijt waar voorstellen en ervaringen werden uitgewisseld tussen de bedrijven van het Wingepark en ‘Den Teugel’.

Nu het klimaatactieplan door de Gemeenteraad is goedgekeurd en de concrete acties zijn vastgelegd, kan de gemeente structureel werk maken van een groene toekomst voor Rotselaar. Het klimaatactieplan is een project dat de gemeente samen met haar inwoners, bedrijven en verenigingen zal realiseren. Ieders medewerking en enthousiasme zal nodig zijn om de 80 acties tot een goed einde te brengen.

De gemeente als voorbeeld
Een proper milieu is een prioritaire doelstelling van het gemeentebestuur in deze beleidsperiode. Jaarlijks besteedt Rotselaar meer dan 200.000 euro aan haar milieuwerking en investeringen in een ecovriendelijk beleid. Bovendien engageert het bestuur zich er toe om alle besparingen, die worden gerealiseerd met energiemaatregelen, integraal te herinvesteren in nieuwe duurzame maatregelen.

Rotselaar is als groene gemeente al geruime tijd actief op vlak van natuurbehoud en een actief milieubeleid. De voorbije jaren werd onder andere geïnvesteerd in speelbossen, energiebesparende renovaties van de gemeentelijke gebouwen, pesticidevrij groenbeheer en ecologisch gemeentelijk vervoer.


De kernpunten van het klimaatactieplan Rotselaar 2020

  • 20% meer elektriciteit via zonne-energie
  • lancering van ecolabel voor Rotselaarse bedrijven en handelaars
  • groen en milieuvriendelijk wagenpark
  • gemeentelijk Wooninfopunt informeert over duurzaam (ver)bouwen
  • besparen op openbare verlichting (gebouwen, monumenten en straatverlichting)
  • meer publiek groen in Rotselaar via bospercelen en groendaken
  • investeren in fietspadennetwerk en een sterk openbaar vervoersnetwerk
  • autodelen binnen projecten van meergezinswoningen
  • besparingen op energie herinvesteren in klimaat
  • woningen en gebouwen maximaal isoleren met thermografische scans
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be