Publieke inspraak over de kennisgevingsnota in het kader van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan

Logo Vlaamse overheid - departement Omgeving.

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor. Dit plan wordt opgesteld in overeenstemming met de Nitraatrichtlijn en heeft tot doel de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouwsector te verminderen. Op deze manier wil Vlaanderen de waterkwaliteit verbeteren en deze in lijn brengen met de Europese doelstellingen, vastgelegd in de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn. Dit alles gebeurt binnen de gestelde termijnen en bepalingen van deze richtlijnen, en voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van MAP 7 op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgemaakt. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. De kennisgevingsnota die al eerder ter inzage gelegd werd, is aangepast op basis van het landbouwakkoord dat in februari 2024 werd gesloten tussen de Vlaamse regering en een aantal landbouworganisaties.

Hoe verloopt de inspraakprocedure?

Je kunt van 5 juli tot en met 2 september 2024 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kunt aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren.

Bovendien kun je voorstellen formuleren voor alternatieven. De inspraakelementen, ingediend tijdens de vorige inspraakperiode (vanaf 14 juni 2023) vervallen wel door herstart van de procedure, en moeten daarom opnieuw (of aangepast) ingediend worden.

Hoe kun je de nota inkijken?

De nota kun je downloaden op de website van het departement Omgeving (bij 'lopende inspraakprocedures'), inkijken in het gemeentehuis van Rotselaar of bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Hoe kun je je opmerkingen bezorgen?

Tot en met 2 september 2024 kun je je opmerkingen bezorgen:

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten/Milieueffectrapportage
Plan-MER MAP 7 (PL0316)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf je naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bel je naar het gratis nummer 1700.