U bent hier

Verordening woonparkgebieden garandeert groen karakter Heikantberg en Middelberg

Op de gemeenteraad van 15 december 2020 werd de verordening ‘woonparkgebieden’ goedgekeurd. Met deze verordening wordt het groene en bosrijke karakter van de Heikantberg en Middelberg gegarandeerd, door strengere regels op te leggen.

Een woonpark is een gebied dat bestemd is voor wonen in een rustig en groen karakter. Rotselaar beschikt over twee grote woonparkgebieden:  de Heikantberg en de Middelberg. Om het kenmerkende groen van deze zones te behouden, worden er strengere regels opgelegd bij nieuwe stedenbouwkundige omgevingsvergunningen. Eigenaars moeten nog kunnen bouwen op hun bestaande bouwgrond, maar met respect voor het bosrijke karakter van deze woonparkgebieden.

Deze nieuwe verordening vervangt en bundelt twee verordeningen uit 2006, die verouderd waren en niet meer op dezelfde lijn zaten met de ambities van het huidige beleidsplan. Het streefdoel bij deze herziening is om de open ruimte en het groene karakter van de woonparkgebieden te bewaren en te versterken.

Minimale perceeloppervlakte

Voor het verkavelen van gronden is de minimale perceeloppervlakte 20 are (in plaats van 15 are voorheen) en de gemiddelde kavelbreedte minstens 25 meter (met een minimum van 20 meter).

De minimale oppervlakte van bestaande percelen om op te kunnen bouwen is 10 are (minimale perceelsdiepte van 35 meter en perceelsbreedte van 20 meter aan de straatzijde). In de vorige verordening werd hiervoor geen minimale oppervlakte opgelegd.

Langs beide zijkanten van het perceel is er een bouwvrije strook van minstens 6 meter noodzakelijk en achteraan een strook van minstens 20 meter, waarvan 15 meter bos. Er mag alleen gebouwd worden op percelen die nu al aan een uitgeruste weg liggen.

Bebouwbare oppervlakte

De maximaal bebouwbare oppervlakte bedraagt 15% van het perceel. Hieronder vallen de woning én alle andere mogelijke constructies: garage, tuinberging, zwembad, … Ook parkeerplaatsen en andere verhardingen vallen hier onder, behalve de strikt noodzakelijke toegang naar de voordeur en de oprit.

Niet-bebouwbare oppervlakte

Het niet-bebouwbare gedeelte van het perceel wordt onderverdeeld in een tuinzone (maximaal 10% van de oppervlakte), een zone voor hoogstammig groen (minstens één boom per 10 m² en een bedekkingsgraad van minstens 50%) en een boszone (bosdecreet van toepassing). De boszone is zo groot mogelijk en moet minstens 15 op 15 meter zijn.

Handhavingscel volgt naleving op

Sinds begin dit jaar zorgt de gemeentelijke handhavingscel voor een effectieve controle op de naleving van de stedenbouwkundige regels en de omgevingsvergunningen. In het handhavingsplan van de handhavingscel zijn het actief en gecontroleerd behoud van het groen, de controle op illegale boomkap en de verplichte heraanplanting van nieuwe bomen de grote prioriteiten. Stedenbouwkundige overtredingen leiden tot herstel of effectieve sancties.

Met de aanpassing van de nieuwe verordening woonparkgebieden verstrengen we de regels om te bouwen. Samen met de versterkte controle op de naleving van de bouwregels garanderen we dat ook in de toekomst het groene karakter van de Heikantberg en Middelberg in Rotselaar bewaard blijven.

De volledige inhoud van de verordening woonparkgebieden vind je hier: https://www.rotselaar.be/stedenbouwkundige-verordeningen

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter