Opname vergunningenregister

Omgeving

Wat?

Voor een oudere woning of constructie waarvoor er geen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning bekend is, kun je een opname als “vergund geacht” in het vergunningenregister aanvragen. Dat is mogelijk voor woningen of andere constructies die dateren van voor de inwerkingtreding van het gewestplan.

Het gemeentebestuur moet het resultaat van het onderzoek naar een vermoeden van vergunning opnemen in het vergunningenregister. Daardoor krijg je als (toekomstige) eigenaar rechtszekerheid over de vergunningstoestand van het gebouw of de constructie.

Voorwaarden?

Je moet hierbij aantonen dat de woning of constructie op het perceel aanwezig was voor de inwerkingtreding van het gewestplan. Dat kan bijvoorbeeld via:

  • een mutatieschets, op te vragen bij het Kadaster
  • een gedateerde luchtfoto, op te vragen bij het Nationaal Geografisch Instituut
  • gedateerde foto’s
  • getuigenverklaringen (meestal ter ondersteuning van een andere bewijsvorm)

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier en de bijhorende bewijsstukken dienen per aangetekende post te worden opgestuurd of tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het gemeentehuis (Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar) te worden afgegeven ter attentie van het college van burgemeester en schepenen en de dienst Omgeving.

De gemeente zal een onderzoek doen naar de vergund geachte toestand aan de hand van de ingediende documenten, databanken en info uit vroegere dossiers waarover de gemeente zelf beschikt (bijvoorbeeld het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, processen verbaal en archiefstukken).

Kostprijs?

65 euro.