U bent hier

Opname vergunningenregister

Wat

Voor een oudere woning of constructie waarvoor er geen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning bekend is, kun je een opname als “vergund geacht” in het vergunningenregister aanvragen. Dat is mogelijk voor woningen of andere constructies die dateren van voor de inwerkingtreding van het gewestplan.

Het gemeentebestuur moet het resultaat van het onderzoek naar een vermoeden van vergunning opnemen in het vergunningenregister. Daardoor krijg je als (toekomstige) eigenaar rechtszekerheid over de vergunningstoestand van het gebouw of de constructie.

Voorwaarden

Je moet hierbij aantonen dat de woning of constructie op het perceel aanwezig was voor de inwerkingtreding van het gewestplan. Dat kan bijvoorbeeld via:

  • Een mutatieschets, op te vragen bij het Kadaster.
  • Een fiche met schattingsinformatie, op te vragen bij het Kadaster.
  • Een gedateerde luchtfoto, op te vragen bij het Nationaal Geografisch Instituut.
  • Gedateerde foto’s.
  • Getuigenverklaringen (meestal ter ondersteuning van een andere bewijsvorm).

Procedure

Het aanvraagformulier en de bijhorende bewijsstukken dienen per aangetekende post te worden opgestuurd of tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het administratief centrum (Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar) te worden afgegeven ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, dienst Omgeving.

De gemeente zal een onderzoek doen naar de vergund geachte toestand aan de hand van de ingediende documenten en documenten en databanken en info uit vroegere dossiers waarover de gemeente zelf beschikt (bijvoorbeeld het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, processen verbaal, archiefstukken, …).

Kostprijs

65 euro.