U bent hier

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraag heb ingediend?

Is jouw dossier volledig?

Nadat je een aanvraag tot omgevingsvergunning hebt ingediend, gaat de administratie na of het dossier volledig en ontvankelijk is. Ze hebben hiervoor maximaal 30 dagen de tijd.

Er zijn dan 2 mogelijkheden:

  1. Het dossier is volledig en ontvankelijk: je krijgt hiervan een bevestiging in je digitale dossier op het omgevingsloket.
  2. Het dossier is niet volledig en/of ontvankelijk: je krijgt eveneens een bericht met de reden waarom je dossier niet volledig en/of onontvankelijk is. Daarmee wordt de vergunningsprocedure stopgezet. De gemeente kan ook via omgevingsloket bijkomende informatie vragen.

Gewone procedure of vereenvoudigde procedure?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gewone procedure en de vereenvoudigde procedure, zonder openbaar onderzoek. Bij de vereenvoudigde procedure zijn er geen afwijkingen van de voorschriften en volgt de beslissing sneller.

Het college van burgemeester en schepenen dient een beslissing te nemen over de vergunningsaanvraag binnen een vervaltermijn van:

  • 60 dagen na volledigheid wanneer er geen openbaar onderzoek nodig is
  • 105 dagen na volledigheid wanneer er een openbaar onderzoek nodig is (eventueel verlengbaar met 60 dagen als een tweede openbaar onderzoek nodig is).

Enkele voorbeelden

Vb.1. Een aanvraag voor het bouwen van een carport of tuinhuis niet conform de voorschriften zal de gewone procedure volgen gelet op het nodige openbaar onderzoek en heeft een looptijd van maximaal 105 dagen na de volledigheid.

Vb.2. Een aanvraag voor een ééngezinswoning conform de voorschriften zal de vereenvoudigde procedure volgen zonder openbaar onderzoek en heeft een looptijd van maximaal 60 dagen na de volledigheid.

Openbaar onderzoek

Als je dossier openbaar gemaakt moet worden, krijg je hierover een bericht via het omgevingsloket en bezorgen we je per post een gele affiche.

  • Deze affiche moet gedurende 30 dagen goed zichtbaar uithangen aan de straatkant van het terrein om jouw aanvraag bekend te maken.
  • Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag: het college van burgemeester en schepenen zal zich, na advies te hebben ingewonnen bij de omgevingsambtenaar, uitspreken over de bezwaren.

We houden je op de hoogte bij elke stap

Wanneer een aanvrager zijn dossier digitaal heeft ingediend, zal hij bij elke stap in het vergunningsproces een bericht via het omgevingsloket ontvangen met de stand van zaken. Van het succesvol indienen van een dossier tot de verklaring van volledigheid en de vergunning.

Wanneer mag je de werken starten?

Als het college van burgemeester en schepenen je dossier heeft goedgekeurd en een vergunning heeft verleend, moet je het formulier waarop de beslissing wordt bekend gemaakt ophangen (aanplakken) op het terrein.

  • De aanplakking moet dertig dagen blijven hangen.
  • Gedurende deze periode mag je nog niet beginnen met de werkzaamheden.
  • Heb je binnen 35 kalenderdagen na de eerste dag van de aanplakking geen melding gekregen dat iemand een beroep heeft ingediend, dan is de vergunning uitvoerbaar en mag je met de werkzaamheden beginnen.
  • De startdatum van de werkzaamheden moet je invullen op het omgevingsloket.

Hoe lang is een vergunning geldig?

Tot twee jaar na de dag waarop je de werken mocht starten.