U bent hier

Recht op inzage

De gemeente informeert de burger over het beleid van de gemeente. Op de website kun je een aantal bestuursdocumenten raadplegen.  

Daarnaast heb je als burger ook recht op inzage van bestuursdocumenten, die niet actief bekend gemaakt worden door de gemeente. Dit wordt vastgelegd in het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Je kunt bestuursdocumenten inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.

Voorwaarden

  • Je verzoek moet schriftelijk worden ingediend
  • Je bent verplicht je identiteit bekend te maken (naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer)
  • Je aanvraag moet redelijk en duidelijk omschreven zijn
  • Geef duidelijk aan of je inzage, uitleg of een kopie wenst

Uitzonderingen op inzagerecht

  • Om bepaalde andere belangen te beschermen, mag de gemeente het inzagerecht weigeren. Dat kan bijvoorbeeld in geval van geheimhoudingsverplichtingen, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economische belang van de overheid, de openbare orde, ... 
  • Onredelijke aanvragen kunnen geweigerd worden. Wanneer je aanvraag te algemeen is, kan de gemeente een herformulering vragen van je eerste aanvraag.
  • Documenten die niet af of onvolledig zijn, kunnen niet worden ingekeken.

Hoe aanvragen?

Elke aanvraag om een bestuursdocument in te kijken of een kopie ervan te krijgen moet je schriftelijk indienen.

Dit kan:

Procedure

  1. De algemeen directeur controleert of je aanvraag ontvankelijk is
  2. Binnen 15 dagen ontvang je een antwoord
  3. Binnen uiterlijk 30 dagen verkrijg je de inzage, uitleg of kopie