Recht op inzage (openbaarheid van bestuur)

De gemeente informeert de burger over het beleid van de gemeente. Op de website kun je een aantal bestuursdocumenten raadplegen.  

Daarnaast heb je als burger ook recht op inzage van bestuursdocumenten, die niet actief bekend gemaakt worden door de gemeente. Dit wordt vastgelegd in het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (Hoofdstuk 3) en latere aanpassingen.

Je kunt bestuursdocumenten inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.

Voorwaarden

 • Je verzoek moet schriftelijk worden ingediend
 • Je bent verplicht je identiteit bekend te maken (naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer)
 • Je aanvraag moet redelijk en duidelijk omschreven zijn
 • Geef duidelijk aan of je inzage, uitleg of een kopie wenst

Uitzonderingen op inzagerecht

 • Om bepaalde andere belangen te beschermen, mag de gemeente het inzagerecht weigeren. Dat kan bijvoorbeeld in geval van geheimhoudingsverplichtingen, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economische belang van de overheid, de openbare orde, ... 
 • Onredelijke aanvragen kunnen geweigerd worden. Wanneer je aanvraag te algemeen is, kan de gemeente een herformulering vragen van je eerste aanvraag.
 • Documenten die niet af of onvolledig zijn, kunnen niet worden ingekeken.
 • Documenten waar auteursrecht van een derde op rust (bv. bouwplannen van een architect), kunnen enkel ingekeken worden.

Hoe aanvragen?

Elke aanvraag om een bestuursdocument in te kijken of een kopie ervan te krijgen moet je schriftelijk indienen.

Dit kan:

Procedure

 1. De algemeen directeur controleert of je aanvraag ontvankelijk is.
 2. Binnen 20 kalenderdagen ontvang je een antwoord en inzage, uitleg of een kopie (indien de gevraagde informatie moeilijk tijdig verzameld of getoetst kan worden aan de uitzonderingsgronden, kan de termijn verlengd worden met 20 kalenderdagen conform artikel II.43, § 3. van het Bestuursdecreet).
 3. Binnen uiterlijk 40 kalenderdagen verkrijg je de inzage, uitleg of kopie (ingeval je een verlengingsbelissing met reden tot uitstel ontving binnen de eerste 20 kalenderdagen).