Rotselaar presenteert Klimaatactieplan 2020-2030

Op dinsdag 25 april 2023 keurde de gemeenteraad van Rotselaar het nieuwe klimaatactieplan 2020-2030 goed. Dit klimaatactieplan beschrijft wat Rotselaar doet om de oorzaken van klimaatverandering te beperken en de gemeente aan te passen aan de gevolgen ervan. Het klimaatactieplan bevat acties rond vier thema’s: energie, natuur, water en mobiliteit. Om de doelstellingen te halen, roept de gemeente op om samen te werken.

Het nieuwe klimaatactieplan bevat zo’n 250 concrete acties om de CO2-uitstoot in Rotselaar drastisch te verminderen en de effecten van de klimaatverandering zoals hitte, droogte en wateroverlast op te vangen. En met een sterke doelstelling: een vermindering van minstens 40% CO2-uitstoot tegen 2030 en de effecten van de klimaatverandering zoals hitte, droogte en wateroverlast op te vangen.

Om tot een gecoördineerd beleidsplan te komen, stond participatie en verbinding centraal. Zoveel mogelijk inwoners, organisaties, verenigingen, bedrijven en adviesraden werden betrokken in het proces. Zo werden er tijdens verschillende klimaatcafés bevragingen gedaan bij de inwoners en de stakeholders. Ook het klimaatmemorandum van de milieuadviesraad was erg waardevol voor de opmaak van het klimaatactieplan.

Maar ook voor de uitwerking van het plan is samenwerken het kernwoord. Alleen door samen te werken, kunnen we de klimaatdoelstellingen halen. Op drie klimaatmarkten (15 juni in GC ‘de Mena’, 20 september in GBS De Kameleon en 8 november in GBS Het Nest) kunnen inwoners en geïnteresseerden terecht voor meer informatie per thema informatie of zich kandidaat stellen als klimaatambassadeur in verschillende klimaatgroepen.

Het lokaal bestuur kiest ervoor om mensen positief te stimuleren om mee inspanningen te leveren en kiest daarbij eerder voor de wortel dan voor de stok. Op de gemeentelijke website zul je de laatste stand van zaken van projecten en acties nauwgezet kunnen volgen.

Burgemeestersconvenant 2030

De opmaak van het klimaatplan vloeit voort uit het Burgemeestersconvenant, een initiatief van de Europese Commissie waarbij steden en gemeenten zich engageren om bij te dragen aan de Europese en regionale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen en mens en maatschappij weerbaar te maken voor de gevolgen van de huidige en toekomstige klimaatverandering.

Nu het plan er is, start de uitwerking ervan. Om de doelstellingen te halen, is een aanpak nodig over de hele organisatie, met steun van de inwoners, bedrijven en partners. Waar nodig gaan we vernieuwde samenwerkingsverbanden, aan (zoals met Het Energiehuis, verenigingen, buurtcomités en burgercoöperatie ECoOB). Het lokaal bestuur zal ook een milieu- en duurzaamheidsmedewerker aanwerven om te uitwerking van het klimaatactieplan te coördineren.

Het nieuwe klimaatactieplan Rotselaar 2020-2023 bevat een lijst met in totaal zo’n 250 concrete acties rond de vier belangrijke thema’s die in de participatiemomenten naar boven kwamen: energie, natuur, water en mobiliteit. Voor elk van die thema’s zette Rotselaar zich de afgelopen jaren al sterk in.

Energie

We geven als gemeente het goede voorbeeld en verminderen ons energieverbruik jaarlijks met 3% en reduceren de CO2 uitstoot van ons eigen gemeentelijk patrimonium tegen 2030 met 55%. Het Huis van het Kind, het zwempaviljoen aan zwemzone ‘de Plas’ en jeugdhuis Mena krijgen een energiezuinige nieuwbouw. Al die gebouwen zijn daardoor niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Enkele publieke gebouwen in Rotselaar hebben al zonnepanelen. Daar komen dit jaar het gemeentehuis, de gemeentelijke magazijnen en basisschool De Straal bij. Later volgen Huis van het Kind en jeugdhuis Mena. Dit jaar starten nog energieaudits voor elk gemeentelijk gebouw. Tegen 2025 is alle openbare verlichting vervangen door ledlampen. Nu is al meer dan 60% van de openbare verlichting omgeschakeld naar led.

Natuur

De gemeente voert het biodiversiteitscharter uit en zet actief in op biodiversiteit met de vergroening van begraafplaatsen, de geplande vergroening van de speelplaatsen en de deelname aan ‘Maai Mei Niet’. Tegen 2030 komt er een boom per inwoner bij. Dat zijn meer dan 17.000 bomen. We planten ook een halve meter haag per inwoner tegen 2030.

Ook inwoners dragen bij: Rotselaar scoort al jaren hoog bij de samenaankoop ‘Behaag je tuin’, waarbij je inheems plantgoed kunt komen met een mooie korting. Speelbossen en het geboortebos krijgen meer aandacht en de groendienst plant met regelmaat nieuwe bomen. Ook het toezicht op het illegaal kappen van bomen zal sterk toenemen.

Water

Om de waterproblematiek aan te pakken, worden er drie projecten uitgevoerd: het Sigmaplan Demer, de aanpak van de Wingevallei en de oeverzones van de Winge. De projecten vergroten de natuurlijke opslagruimte voor water. Daarnaast legt Rotselaar op heel wat plaatsen gescheiden riolering aan en wordt die ambitie de komende jaren nog opgevoerd. Op die manier worden regen- en afvalwater afzonderlijk opgevangen, wat de waterkwaliteit in onze rivieren en waterlopen ten goede komt.

De gemeente zal meer inzetten op regenwaterhergebruik en de ontharding van openbaar domein. Inwoners kunnen daarbij helpen door deel te nemen aan samenaankopen zoals de aankoop van regenwatertonnen en ‘grijs uit, groen in’.

Mobiliteit

Rotselaar zet in op duurzame mobiliteit: tegen 2030 zijn er per 1.000 inwoners 2 toegangspunten voor autodeelsystemen en per 100 inwoners gaan we naar 1,5 laadpunt. Ook deelmobiliteit draagt bij aan duurzaamheid. Daarom vernieuwt de gemeente eind dit jaar de Wezemaalse stationsomgeving en zet ze in op deelauto’s, deelfietsen, laadpunten en openbaar vervoer op centrale Hoppinpunten. Ook het gemeentelijke wagenpark ondergaat een vergroening.

Fietsen is een duurzame manier om verplaatsingen te maken. Daarom hecht Rotselaar er in het mobiliteitsplan veel belang aan en stimuleert het fietsen actief. Dat doet de gemeente met (ver)nieuwde fietspaden, fietsstraten en comfortabele trage wegen.

Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Rotselaar tekende eveneens in op de Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact. Het LEKP is een pact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten. Via een financiële tegemoetkoming wil het klimaatpact steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete klimaatdoelstellingen. Het LEKP bouwt verder op bestaande initiatieven, zoals het Burgemeestersconvenant 2030.

Bijlagen

Klimaatactieplan 2020-2030

Klimaatactieplan 2020-2030 - actielijst