Waterbeheersingswerken oeverzones de Winge

Momenteel gebeuren er in onze gemeente werken aan de oeverzones langs de Winge. De werken moeten het bedrijventerrein en woningen in overstromingsgevoelig gebied extra beschermen bij wateroverlast.

De Winge stroomt vanuit Holsbeek dwars door Rotselaar, om tussen het Meanderspad en Werchter-Brug in de Demer uit te monden. Het is een belangrijke waterloop die bij hevige regenval zwaar onder druk komt te staan. Dat komt omdat het water van de Demer bij hoge waterstand vanaf de open monding terug naar de Winge stroomt en zo zorgt voor wateroverlast in Rotselaar.

Oeverzones van de Winge

In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) neemt de gemeente een aantal belangrijke maatregelen. Zo wordt de Winge geruimd en worden obstructies in het water weggehaald. Ook oeverconstructies, zoals planken, zal de VMM weghalen. Omdat de oever van de Winge nu bijna onbereikbaar is, zal de VMM de oevers structureel vrijmaken om ook in de toekomst makkelijk en snel bij de rivier te kunnen.

De watercapaciteit van de Winge wordt nog verder verhoogd door delen van de oevers af te graven en door de aansluiting van de Winge op de kokers onder de E314, spoorweg en Aarschotsesteenweg beter op elkaar af te stemmen.

Waterniveau op peil houden

In januari 2024 wordt een nieuwe in- en uitstroomconstructie geplaatst tussen de Winge en de Plas op het domein Ter Heide, om het waterniveau beter op peil te houden. Begin 2024 komt er ook een schuif aan de Lossingsbeek, die de watertoevoer naar de Winge regelt.

De zopas aangelegde beveiligingsdijk aan de Steenweg op Holsbeek en het Wingepark zal zorgen voor een gecontroleerde overstroming, zodat het gebied rondom kan dienen als waterberging. De dijk zal woningen, bedrijven en straten, waaronder de drukke Steenweg op Holsbeek tussen de rotonde en de autostrade E314, extra beschermen bij hevige regenval. De ingrepen zorgen ook voor een waardevol herstel van het ecosysteem langs de Winge.

Meer ruimte

De oeverzone flankeert bijna zes kilometer van de Winge en heeft een totale oppervlakte van 16,6 hectare. Door de Wingevallei gecontroleerd van meer ruimte te voorzien, is er meer capaciteit om die waterdruk op te vangen. Daarvoor werden al een aantal werken uitgevoerd: het waterbufferingsgebied aan de Drielindenstraat, het bufferbekken met dijk langs de Terheidelaan, de winterdijk in de Hellicht en het digitale sluizensysteem ter hoogte van het Wingepark. Met deze werken versterken we de waterveiligheid in onze gemeente sterk.