Stedenbouwkundig attest

Omgeving

Wat?

Een stedenbouwkundig attest geeft je een indicatie over de bebouwbaarheid van een perceel.

  • Wat is de bouwzone?
  • Hoe groot mag de woning zijn?
  • Hoeveel bouwlagen?

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Wil je de inlichtingen over het perceel dat jou interesseert schriftelijk bevestigd zien? Dan kun je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Dat geeft je meer zekerheid.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  1. In de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften.
  2. De verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden.
  3. Het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Let op! Een attest is nog geen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De informatie over bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Hoe aanvragen?

Download het aanvraagformulier

  • Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig, een eigen schetsontwerp is voldoende.
  • Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.
  • Richt je aanvraagformulier aan het college van burgemeester en schepenen, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar. Doe dat per aangetekend schrijven of geef het af tegen ontvangstbewijs.

Geldigheid attest

Het stedenbouwkundig attest is twee jaar geldig.

Kostprijs?

65 euro.