Wilsverklaring euthanasie

Maak een afspraak

Wat?

In een wilsverklaring kun je je wil over je levenseinde en eventuele weigering van zorg uitdrukken. Die verklaring wordt gebruikt wanneer je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken.

Je wilsverklaring wordt geregistreerd bij je gemeentebestuur. Ze is onbeperkt geldig en kan altijd herzien of ingetrokken worden.

Voorwaarden

  • Meerderjarig of ontvoogd minderjarig zijn.
  • Handelingsbekwaam zijn.
  • Het verzoek moet vrijwillig, overwogen en herhaald zijn en niet het gevolg zijn van externe druk.
  • Twee meerderjarige getuigen ondertekenen mee het verzoek. Minstens één van deze getuigen heeft geen materiaal voordeel bij het overlijden en is dus geen familie.

Hoe aanvragen?

  • Download het formulier.
  • Het ingevulde en getekende formulier laat je registreren bij de dienst Burgerlijke Stand.
  • Je kunt één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen, die op de hoogte worden gebracht wanneer het zover is. Zij moeten het formulier mee ondertekenen.

Opgelet! De datum van ondertekening door de getuigen en eventuele vertrouwensperso(o)n(en) moet gelijk zijn of recenter dan deze van de aanvrager.

Wat meebrengen

  • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring.
  • Identiteitskaart.
  • Kopie identiteitskaarten van de getuigen en eventuele vertrouwenspersonen.

Kostprijs

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Maak een afspraak