Omgevingshandhaving

Maak een afspraak

Naast plannen en vergunnen, vormt het handhaven van overtredingen een noodzakelijke derde pijler van het gemeentelijk omgevingsbeleid. De cel omgevingshandhaving zorgt voor een effectieve handhaving van de stedenbouwkundige regels en controle op het naleven van de omgevingsvergunningen. Bijgevolg zullen stedenbouwkundige overtredingen leiden tot herstel of effectieve sancties. Daarnaast is het actief en gecontroleerd behoud van het groen is één van de prioriteiten van de cel.

Voor de handhaving, steunt de cel op het beleidsplan omgevingshandhaving. Dat beleidsplan kadert in het gemeentelijke meerjarenplan 2020-2025. In het beleidsplan zijn de volgende prioriteiten opgenomen:

Prioritaire overtredingen ruimtelijke ordening

  • Vellen van hoogstambomen/ ontbossen en het niet naleven van heraanplanting.
  • Reliëfwijzigingen, inclusief dempen van grachten.
  • Het wijzigen van het aantal woongelegenheden.
  • Weekendverblijven: nieuwe overtredingen kordaat aanpakken.
  • Misdrijven op gemeentelijke en provinciale RUP's.
  • Het plaatsen van constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.

Prioritaire overtredingen milieu

  • Activiteiten met een invloed op grondwater, hemelwater en waterlopen.
  • Activiteiten met een invloed op bodem.
  • Inrichtingen met een mogelijk hoog nadelig effect op de omgeving.
  • Zwerfvuil, sluikstorten en sluikstoken.

Maak een afspraak

Omgevingshandhaving

Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Telefoon: 
016 61 63 11 (je komt terecht bij het onthaal, zij helpen je verder)