Raad voor maatschappelijk welzijn

Zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad vergadert minimaal tien keer per jaar. In principe is er elke maand een vergadering, maar niet in juli. De openbare zitting volgt doorgaans telkens aansluitend op de gemeenteraad en vindt plaats in GC ‘de Mena’ op de tweede verdieping.

Audioverslagen Agenda, verslagen en besluitenlijst

Wijzigingen in de planning zijn altijd mogelijk maar worden tijdig aangepast en aangekondigd.

De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad: 25 raadsleden, de burgemeester en schepenen inbegrepen.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is Werner Mertens (ROX).

Taken

  • Bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW).
  • Stelt reglementen vast.
  • Stelt beleidsrapporten van gemeente en OCMW vast.
  • Keurt beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten goed.