U bent hier

Omgevingsvergunningen

Ga je bouwen of verbouwen?

Wanneer je wenst te bouwen of verbouwen heb je vaak een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen kan het echter zijn dat je werken zijn vrijgesteld van een vergunningsaanvraag, en slechts een melding volstaat.

Hou bij bouwen en verbouwen steeds rekening met het Charter Werftransport.

Ga via onderstaand stappenplan na of je project vergunningsplichtig is, en welke de te ondernemen acties zijn.

Stap 1: Vergunning, melding of vrijstelling

Stap 2: Stedenbouwkundige voorschriften per perceel

Stap 3: Voorbespreking bouwplannen (optioneel)

Stap 4: Aanvraag

Stap 5: Lopend dossier

Stap 6: Afgewerkt dossier

Stap 7: Verder verloop

Inzage openbare onderzoeken en beslissingen

Stap 1: Bouw-, milieu-, verkavelingsvergunning, melding of vrijstelling

Om na te gaan welke regelgeving van toepassing is op je project, raadpleeg je eerst het omgevingsloket Vlaanderen.

Bouwvergunning en milieuvergunning

Verkavelingsvergunning

Meldingsplicht

Vrijstelling van vergunning

Naast de Vlaamse regelgeving, heeft lokaal bestuur Rotselaar stedenbouwkundige verordeningen die van toepassing zijn in woonparkgebied en voor het bouwen van een meergezinswoning.
Die stedenbouwkundige verordeningen kun je hier raadplegen.

Stap 2: Stedenbouwkundige voorschriften per perceel

Voor heel wat percelen gelden specifieke stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in een verkavelingsvergunning (VK), bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Die bepalen bijvoorbeeld hoe hoog of hoe diep je mag bouwen, welke materialen je mag gebruiken en of je op de perceelgrens mag bouwen dan wel een bepaalde afstand moet aanhouden.

Bekijk hier de ruimtelijke uitvoedingsplannen (RUP’s) die van toepassing zijn op het grondgebied Rotselaar.

Daarnaast kun je via Geopunt nagaan in welk gebied je perceel ligt (woongebied, woongebied met landelijk karakter, landbouwgebied, woonpark, …) en of je perceel bijvoorbeeld gelegen is in overstomingsgevoelig gebied.

Zoek hier het gebied op waarin je perceel gelegen is.  

Stap 3: Voorbespreking verkavelings- of bouwplannen (optioneel)

Je weet welke stedenbouwkundige voorschriften gelden voor jouw perceel (zie hoger) en je hebt een concreet ontwerp of schets getekend? Dan kun je ervoor kiezen om je bouwplannen te bespreken bij de dienst Omgeving. Heb je interesse? Maak dan een afspraak voor de bespreking van je bouwplan van een eengezinswoning, carport, zwembad of bijgebouw. Kies de datum en het uur dat jou past. Je ontvangt een bevestigingsmail van je afspraak na afloop.

Maak hier een afspraak voor:

Beschrijf je vraag zo goed mogelijk bij het boeken van de afspraak. Je brengt best de volgende zaken mee naar de afspraak :

 • Je identiteitskaart (eID) en je pincode (van alle personen die de aanvraag indienen)
 • Foto’s van de plaats van de werken
 • Plannen van de bestaande toestand 
 • Plannen/schetsen van de gewenste toestand (met afmetingen)
 • Andere informatie die nuttig kan zijn voor de behandeling van uw vraag

De normenboeken zijn een handig hulpmiddel bij het opstellen van de vergunningsaanvraag. Ze bieden een leidraad om correcte plannen en foto's te maken en in te dienen.
Raadpleeg hier het normenboek voor de samenstelling van je dossier.

Bij het maken van een afspraak vermeld je ook best de kadastrale gegevens van het perceel of de woning waarvoor je langskomt.
De kadastrale gegevens (afdeling, sectie, perceel) van je woning of her perceel kun je hier opzoeken.

Stap 4: Aanvraag

Een aanvraag omgevingsvergunning doe je digitaal via het Omgevingsloket Vlaanderen. De standaard doorlooptijd van een dossier bedraagt tussen de 75 en 135 dagen. Alle communicatie betreffende je dossier verloopt via het Omgevingsloket Vlaanderen.    

Dien je aanvraag in

Stap 5: Lopend dossier

Wil je weten wat de stand van zaken van je eigen dossier is? Wat de uiterste datum is dat het college van burgemeester en schepenen een beslissing zal nemen over jouw aanvraag? Welke adviezen of niet-anonieme bezwaren reeds over je aanvraag werden uitgebracht? Dan kun je dit doen door je in te loggen op het Omgevingsloket Vlaanderen en je dossier op te zoeken.
Wanneer je een melding van het omgevingsloket krijgt, bekijk dan zeker goed de gekoppelde dossierstukken, gezien je daar bijvoorbeeld de vraag tot betaling, beslissing, … kunt terugvinden.

Open het Omgevingsloket Vlaanderen

Lukt dit niet, vraag dan hulp aan je architect of dossierbehandelaar of maak online een afspraak voor de bespreking van je dossier. Kies de datum en het uur dat jou past. Je ontvangt een bevestigingsmail van je afspraak na afloop.

Maak hier een afspraak voor:

Beschrijf je vraag zo goed mogelijk bij het boeken van de afspraak. Je brengt best de volgende zaken mee naar de afspraak :

 • Je identiteitskaart (eID) en je pincode (van alle personen die de aanvraag indienen)
 • Foto’s van de plaats van de werken
 • Plannen van de bestaande toestand 
 • Plannen/schetsen van de gewenste toestand (met afmetingen)
 • Andere informatie die nuttig kan zijn voor de behandeling van uw vraag

De normenboeken zijn een handig hulpmiddel bij het opstellen van de vergunningsaanvraag. Ze bieden een leidraad om correcte plannen en foto's te maken en in te dienen.
Raadpleeg hier het normenboek voor de samenstelling van je dossier.

Bij het maken van een afspraak vermeld je ook best de kadastrale gegevens van het perceel of de woning waarvoor je langskomt.
De kadastrale gegevens (afdeling, sectie, perceel) van je woning of her perceel kan je hier opzoeken.

Stap 6: Afgewerkt dossier

Zodra het college van burgemeester en schepenen een beslissing heeft genomen, wordt de beslissing geüpload op het omgevingsloket en kun je die raadplegen op het Omgevingsloket Vlaanderen.

Log in en zoek je dossier op. Lukt dat niet? Vraag dan hulp aan je architect of dossierbehandelaar.

Open het Omgevingsloket Vlaanderen

Verder verloop

Bij goedkeuring

Bij een verleende vergunning wordt de beslissing gedurende 30 dagen aangeplakt op een zichtbare plaats op het bouwterrein. Het gemeentebestuur zorgt voor de aanplakking.

Als waarborg voor de eventuele beschadiging van het openbaar domein betaal je 375 euro. Je ontvangt hiervoor kort na de goedkeuring van de vergunning een factuur.

Van de vergunning mag je gebruik maken als je binnen de 35 dagen (te rekenen vanaf de dag van de aanplakking) geen melding van een beroep hebt ontvangen.

Je moet het college van burgemeester en schepenen op voorhand in kennis stellen van de begindatum van de werken. Dat kun je op het omgevingsloket doen of je mailt de begindatum door naar de dienst Omgeving. Vermeld zeker je naam, je dossiernummer, het werfadres en de datum waarop de werken zullen beginnen.

Tijdens de werken moeten de vergunning en de goedgekeurde plannen aanwezig zijn op het bouwterrein.

Opgelet! De vergunning vervalt als:

 • de werken niet binnen twee jaar starten
 • de constructie binnen drie jaar na de start van de werken niet winddicht is
 • de werken langer dan twee jaar onderbroken worden

Bij weigering

Werd er een weigering afgeleverd? Dan kun je beroep aantekenen bij de Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Dat moet gebeuren binnen de 30 dagen na kennisname van de beslissing.

Extra: openbare onderzoeken en beslissingen inkijken

Ben je niet de aanvrager  (bijvoorbeeld buur, omwonende,…) maar wil je tijdens het openbaar onderzoek inzage nemen in de dossierstukken van de aanvraag?

Bekijk hier de lopende openbare onderzoeken

Lukt het niet of zit je met vragen, maak dan een afspraak met de dienst Omgeving om inzage te krijgen in het openbaar onderzoek.

Maak hier een afspraak voor: