U bent hier

Wegenwerken in Rotselaar: een overzicht

Momenteel zijn er in Rotselaar enkele riolerings- en wegenwerken aan de gang. En ook voor de komende jaren staan er een aantal belangrijke werken op de planning. Dat gaat onvermijdelijk gepaard met verkeershinder. De gemeente Rotselaar probeert de werken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en zo de hinder te beperken.

Nog voor riolerings- en wegenwerken van start gaan, loopt de voorbereiding van het project al verschillende jaren. Het gaat om een intensieve samenwerking tussen gemeente Rotselaar en partners als Aquafin, Fluvius, Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Infrabel, NMBS of nutmaatschappijen (elektriciteit, water, gas, internet …).

De gemeente zet er maximaal op in om de werken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Alleen zorgt vertraging soms voor een onvermijdelijke overlap. De voorbereiding voor een volgend project is dan al vergevorderd: de aannemer is aangesteld en uitstel niet meer mogelijk.

Nutsmaatschappijen

Bij wegenwerken krijgen nutsmaatschappijen (elektriciteit, water,gas, internet, ...) altijd de kans om hun aanpassingen te doen. Op die manier hoeft de straat maar één keer in plaats van meerdere keren opgebroken te worden.

De nutsmaatschappijen kampen momenteel echter met een groot tekort aan werknemers. Bovendien worden ze druk bevraagd om ook elders stroomnetten te versterken voor onder andere zonnepanelen en elektrische wagens. Telecommaatschappijen zijn op hun beurt druk bezig met het uitbouwen van een 5G-netwerk. Daardoor kunnen nutmaatschappijen momenteel de vooropgestelde planningen niet altijd aanhouden, wat zorgt voor vertraging van de riolerings- en wegenwerken.

Communicatie

De gemeentelijke dienst Openbare Werken bespreekt met alle bovenlokale overheden de voorbereiding, fasering en planning van de werken. Daarbij bekijkt de gemeentelijke mobiliteitsdienst wat de optimale omleidingsroutes zijn. De informatie over zulke werken is vaak nog heel onzeker in de eerste fases. Bovendien zijn er heel wat factoren die ervoor zorgen dat de plannen uiteindelijk nog wijzigen.

De gemeentelijke communicatiedienst volgt alles nauwgezet op en communiceert over de werken als de informatie stabiel genoeg en voldoende bevestigd is. Dat om te voorkomen dat er foutieve informatie verschijnt. Zodra alles bevestigd is, volgt er maximale communicatie langs alle gemeentelijke kanalen en specifieke communicatie van de aannemer naar de buurtbewoners.

Een overzicht

Welke werken lopen er momenteel? Wanneer zijn ze klaar? En wanneer beginnen nieuwe projecten? Met dit overzicht ben je weer helemaal mee.

Vakenstraat / Steenweg op Gelrode

Riolerings- en wegenwerken
Timing einde: lente 2024 (doorgaand verkeer is al mogelijk)

Detailpagina

Eerder dit jaar asfalteerde de aannemer de volledige projectzone. Er kwamen nieuwe, bredere fietspaden en wegversmallingen die de leefbaarheid van de buurt verhogen. De aannemer verzorgt nu de afwerking. Ze voorzien de wegmarkering, verkeersborden, rood asfalt voor het dubbelrichtingsfietspad en werken de Vijverstraat af.

Steenweg op Gelrode / Zallakenstraat

Riolerings- en wegenwerken
Timing einde: zomer 2024

Detailpagina

De werken gingen eind april 2023 van start. Die start was afgestemd op de asfaltering van de Vakenstraat en Steenweg op Gelrode. Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voorkomt Aquafin de rechtstreekse lozing van afvalwater.

Door de werken slaagt Aquafin erin om het afvalwater en regenwater apart op te vangen. Het afvalwater van de hele Heikant- en Middelberg wordt verzameld en afgevoerd richting het rioolwaterzuiveringsstation van Rotselaar, waar het water gezuiverd wordt voor het in de waterlopen terecht komt. Dat is goed voor het milieu en de natuur.

Eektstraat, Eektweg en Gemeentepad

Riolerings- en wegenwerken
Timing einde: november 2023

Detailpagina

Er werd gescheiden riolering aangelegd. Het regenwater wordt gebufferd ter hoogte van de Losting. De percelen achteraan de Eektstraat (voormalige stortplaats) zijn gesaneerd. De fiets- en voetgangersverbinding achteraan de Eektstraat richting Abdijlaan wordt momenteel vernieuwd.

De Eektweg en het eerste deel van de Eektstraat werden in september 2023 opengesteld voor verkeer. Het Gemeenetepad en het achterste deel van Eektstraat (tussen kruispunt met Eektweg en Losting) blijft tot november 2023 enkel toegankelijk voor bewoners omwille van de afwerking van bermen en opritten.

Kapelstraat, Groenstraat, Pastorijstraat, Parkstraat

Riolerings- en wegenwerken
Timing einde: zomer 2024

Detailpagina

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd met een bufferbekken aan de kruising van de Kapelstraat en de Beemdenstraat. De straten worden volledig vernieuwd met het oog op de verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers en de leefbaarheid van het dorpscentrum.

In de Kapelstraat komt er een nieuwe inrichting van het openbaar domein met brede voetpaden en bijzondere aandacht voor de omgeving van de school, het Huis van het Kind en de kinderopvang. Ter hoogte van school ‘de Straal’ wordt ook de parking vernieuwd. In de Groenstraat, Pastorijstraat en Parkstraat zullen de straten als woonerf worden ingericht.

Eind 2023 (van 3 november tot de kerstvakantie) wordt het kruispunt van de Torenstraat met de Kapelstraat en Sint-Antoniusstraat onderbroken in het kader van deze werken. Dat is noodzakelijk om ook de eerste huizen in de Sint-Antoniusstraat mee te nemen in het project.

Heirbaan

Nutswerken en aanleg grastegels
Timing einde: december 2023

Detailpagina

Er kwam in de Heirbaan, tussen Steenweg op Wezemaal en Bessenlaan, reeds nieuwe asfalt met aan beide zijden een goot voor de opvang van regenwater en een fietssuggestiestrook. Die ingrepen zorgen voor een verkeersveilige inrichting, een eenduidig wegbeeld en een versmalling van de straat van 5 naar 4 meter. Momenteel werken de nutsmaatschappijen aan de vernieuwing van de leidingen en aansluitend gebeurt de aanleg van grastegels in de bermen.

Dijlebrug / Provinciebaan

Vernieuwing Dijlebrug en wegenwerken
Timing einde: zomer 2024

Detailpagina

De Dijlebrug op de Provinciebaan wordt vernieuwd. Aquafin maakt van de gelegenheid gebruik om gescheiden riolering aan te leggen op de Provinciebaan vanaf de Dijlebrug tot het kruispunt Werchter-Brug. De fietspaden op dat stuk van de Provinciebaan zullen vernieuwd worden. Daarbij verbreedt AWV de fietspaden tot 2 meter voor extra comfort en veiligheid.

Nieuwebaan

Riolerings- en wegenwerken
Timing: november 2023 tot zomer 2024

Detailpagina

De Nieuwebaan krijgt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad en een voetpad van de Demerbroekstraat (kant Chiro) tot aan de rotonde. Verder komt er een gescheiden riolering en een nieuwe laag asfalt. De gemeente probeert de werken zoveel mogelijk te laten samenlopen met de vernieuwing van de Dijlebrug. Door die werken te combineren zal er minder doorgaand verkeer zijn in Werchter-Centrum en de verkeershinder beperkter blijven dan wanneer de werken apart zouden uitgevoerd worden.

Wezemaal-Station

Vernieuwing stationsomgeving
Timing einde: zomer 2025

Detailpagina

De heraanleg van de stationsomgeving door Infrabel zal het aanbod van openbaar vervoer in Rotselaar stimuleren. Noodzakelijk om de mobiliteitsshift te realiseren. Bovendien verbetert de ondertunneling van de Langestraat en een fietsbrug voor fietssnelweg F25 de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid.

Samen met de vernieuwing komen er nieuwe fietspaden in de Langestraat en de Steenweg op Wezemaal (tot de Sparrenstraat).

Tijdens de overlap van werken op de Zallakenstraat en de Langestraat wordt de Heirbaan opengesteld voor autoverkeer. Het deel van de Heirbaan tussen de Nachtegaalstraat en de Eekhoornlaan wordt daarom tijdelijk ingesteld als fietsstraat. Er komt ook een snelheidsbeperking van maximaal 30 km/u op de Heirbaan en de Steenweg op Betekom, met een parkeerverbod aan beide zijden van de straat. Ook de fietsstraat Duitsveldbaan blijft tijdens de werkzaamheden in de Langestraat open voor verkeer, met een parkeerverbod aan beide zijden van de straat.

Molenbaan / Vlasselaar

Riolerings- en wegenwerken
Timing: voorjaar 2024 tot eind 2025

Detailpagina

De Molenbaan (van Steenweg op Nieuwrode tot Winge), Steenweg op Nieuwrode (van Molenbaan tot Benedenstraat), Benedenstraat en Bergzichtstraat (van Steenweg op Nieuwrode tot autostrade E314) krijgen een gescheiden rioleringsstelsel. In de Steenweg op Nieuwerode (tussen Benedenstraat en Groddestraat), Kareelovenstraat en Groddestraat past Aquafin de afvoer voor regenwater aan.

Met het project wordt het huishoudelijk afvalwater van de woningen in Vlasselaar in een aparte leiding verzameld en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Rotselaar, waar het water gezuiverd wordt voor het in de waterlopen terecht komt. Dat is van belang door de watergevoeligheid van dit gebied.

Heikantberg

Riolerings- en wegenwerken
Timing: ten vroegste na einde werken Zallaken – vanaf zomer 2024

Detailpagina

Het project is opgedeeld in drie delen en omvat de Esdreef, Wandeldreef, een deel van de Berkenlaan en een deel van de Heirbaan. Ook de Kwikstaartweg, Elzendreef en Acacialaan komen aan bod in het project. De overige straten van de Heikantberg komen in een latere fase aan de beurt.

Het gaat in het project om de aanleg rioleringsstelsel. De bovenstaande projectzone werd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) als prioritair aangeduid. Daardoor ontvangt rioolnetbeheerder Fluvius subsidies van de VMM om de hoge kostprijs van de werken te drukken. Een kans die het gemeentebestuur niet kan laten liggen om de werken uit te voeren.

Ook de weg krijgt een veilige inrichting met respect voor het natuurlijke karakter van het woonparkgebied.

Steenweg op Holsbeek / rotonde / fietspaden Stationsstraat (tot spoorweg)

Riolerings- en wegenwerken
Timing: na de zomer van 2025 tot zomer 2027

Detailpagina

De gemeente heeft aan AWV gevraagd om de werken niet te laten starten tot de werken aan de Wezemaalse stationsomgeving klaar zijn. De Langestraat speelt immers een cruciale rol in de doorstroming van verkeer als de Steenweg op Holsbeek en rotonde niet beschikbaar zijn.

AWV gaat de rotonde herinrichten om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en de zichtbaarheid van fietsers te verhogen. Er komt voor autoverkeer een rechtstreekse doorsteek van de Steenweg op Holsbeek richting Wezemaal. Op de Steenweg op Holsbeek komen brede, afgescheiden fietspaden. Er komt ook een gescheiden rioleringsstelsel. Tot slot wordt de doorstroming van het in- en uitrijdend verkeer aan industrieterrein Wingepark verbeterd.

Vijfde Liniestraat / Rodenbachlaan

Rioleringswerken en vernieuwing fietspaden
Timing: najaar 2027

Het ontwerp van de plannen is klaar en goedgekeurd: de Vijfde Liniestraat krijgt van aan de grens met Wijgmaal tot Vrijheidstraat gescheiden riolering en een vernieuwde weg. De gemeente vraagt aan Aquafin om de werken uit te voeren nadat de vernieuwde rotonde en de Steenweg op Holsbeek weer opengesteld zijn voor verkeer.

Er wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de fietspaden van de volledige Vijfde Liniestraat en Rodenbachlaan, die vaak gebruikt worden door fietsers richting Wijgmaal en Leuven, comfortabel en veilig in te richten. Daarvoor loopt al een subsidieaanvraag.

Menakruispunt

Vernieuwing kruispunt
Timing: bij voorkeur samen met werken Vijfde Liniestraat

Op uitdrukkelijke vraag van het gemeentebestuur vernieuwt AWV het Menakruispunt. Het krijgt een verkeersveiligere inrichting met bijzondere aandacht voor kwetsbare weggebruikers. De gemeente tracht in samenspraak met AWV de werken gelijk te laten lopen met die in de Vijfde Liniestraat. Door die werken te combineren blijft de hinder in de tijd zo beperkt mogelijk.

Door de werken aan het Menakruispunt nu al uit te voeren, hoeft de noodzakelijke heraanleg van dit belangrijke kruispunt niet te wachten op de werken in de Stationsstraat.

Aarschotsesteenweg, Stationsstraat en Provinciebaan

Riolerings- en wegenwerken
Timing: nog te bepalen

De plannen voor de heraanleg van de Aarschotsesteenweg, die in eigendom en beheer is van AWV, zijn definitief goedgekeurd. Voor het project lopen momenteel al onteigeningen. De plannen voor de Stationsstraat en Provinciebaan, ook in beheer van AWV, zijn in opmaak.
www.wegenenverkeer.be/rotselaar.

Updates

De meest actuele stand van zaken en updates over de werken via www.rotselaar.be/wegenwerken. Je kunt ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief via www.rotselaar.be.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter